ស្វែងរកទីតាំងរបស់មិត្តភក្តិ និងគ្រួសាររបស់អ្នក។ គ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់ស្វែងរក គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅ

ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត។ ហើយរក្សាឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជានិច្ច។ ទោះបីជាពេលណា​ដែល​អ្នក​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នាក៏ដោយ។ ទាំងអស់នេះចំណាយត្រឹមតែ 10 សេន/សប្តាហ៍ ​ប៉ុណ្ណោះ​។

FriendFinder
 • ដើម្បីភ្ជាប់
 • តំលៃ
 • សម្រាប់ស្នើររកទីតាំង
 • ផ្ញើសារពាក្ស ON មកកាន់លេខ 7272
 • 10 សេន/សប្ដាហ៍
 • 2 សេន/សារ
  2 សេន/នាទី

របៀបប្រើ

 • ប្រើ FriendFinder តាម 3 ជំហានងាយៗ:
  • ជំហានទី 1: ផ្ញើសារពាក្ស ON មកកាន់លេខ 7272 ដើម្បីភ្ចាប់សេវាកម្ម
  • ជំហានទី 2: រង់ចាំសារបញ្ចាក់
  • ជំហានទី 3: ស្វែងរកទីតាំងរបស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដោយ
   • ផ្ញើសារពាក្ស FIND (លេខទូរស័ព្ទមិត្តភក្តិរបស់អ្នក) ទៅកាន់លេខ 7272 (ឧទាហរណ៍: FIND 010123456)
   • ចុច 7272 + [លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក] (ឧទាហរណ៍: ចុច 7272010123456)
 • *សម្រាប់ដែលអ្នកស្វែករកលើកដំបូង មិត្តដែលអ្នកចង់ស្វែងរកទីតាំងមានសិទ្ធយល់ព្រម ឬបដិសេធការស្នើសុំនេះ។ អ្នកអាចទទួលបានទីតាំងដែលបានស្នើរសុំ នៅពេលគេយល់ការស្នើរសុំរបស់អ្នកតែមួយគត់។

អត្ថប្រយោជន៍

 • រក្សាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឲ្យនៅជិត ទោះបីជាពេលដែលអ្នកនៅឆ្ងាយពីគ្នា​ក៏ដោយ
 • គ្រាន់តែផ្ញើសារ FIND បូកនឹងលេខទូរសព្ទរបស់មិត្តភក្តិអ្នក ហើយបញ្ចូនទៅ 7272
 • អ្នកក៏អាចចុចទៅ 7272 បូកនឹងលេខទូរសព្ទរបស់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក

លក្ខខណ្ឌ

 • អ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នកបាន ដោយគ្រាន់តែផ្ញើ FIND ME ទៅកាន់លេខ 7272
 • ដើម្បីឈប់ដំណើរការ សូមផ្ញើ OFF ទៅកាន់ 7272
 • រាល់ការទូទាត់ប្រាក់ គឺគិតចេញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ
 • សេវាកម្មនេះ គឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អតិថិជន Smart Prepaid ទាំងអស់ លើកលែងតែ Smart Traveler SIM ប៉ុណ្ណោះ
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

ដោនឡូត SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: