Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

ប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ (“GTCs”) រវាងអ្នកប្រើប្រាស់សេវា (“អ្នកប្រើប្រាស់សេវា”) មិនថាជាសេវាទូទាត់ប្រាក់ជាមុន ឬទូទាត់ប្រាក់តាមក្រោយក្តី ដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត បង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា (“Smart”) ហើយ Smart បង្កើតកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើសេវាទាំងនេះ (ដូចមានឲ្យនិយមន័យខាងក្រោម) ដែលកាតព្វកិច្ចនេះនឹងត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះរាល់ការប្រើប្រាស់សេវាទាំងឡាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

GTCs នេះ នឹងយកមកអនុវត្តចំពោះ សេវាទូទាត់ប្រាក់ជាមុន (“សេវាទូទាត់ប្រាក់ជាមុន”) និងសេវាទូទាត់ប្រាក់តាមក្រោយ (“ទូទាត់ប្រាក់តាមក្រោយ”) របស់ Smart សេវាទាំនេះរាប់បញ្ចូលទាំងសេវាទូរគមនាគមន៍ដោយមិនប្រើខ្សែ ដែលផ្តល់ជូនដោយ ឬតាមរយៈបណ្តាញ Smart (“បណ្តាញ”) រួមមានសម្លេង សារជាអក្សរ ទិន្នន័យ (រួមទាំងខ្លឹមសារ) ឬសេវាផ្សេងៗទៀត និងការគ្រប់គ្រងគណនី។

ការទទួលស្គាល់

 1. GTCs នេះត្រូវបានចាត់ទុកបានទទួលស្គាល់ និងទទួលយក ហើយអ្នកប្រើប្រាស់សេវាយល់ព្រមទទួលកាតព្វកិច្ចដោយ GTCs នេះនៅពេលដែល៖
  1. ដាក់ឲ្យដំណើរការសេវារបស់ Smart
  2. ប្រើប្រាស់សេវារបស់ Smart
  3. ចុះហត្ថលេខាលើ GTCs ជាទំរង់ក្រដាស
  4. ឬ ចុចទទួលយក GTCs នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Smart

សេវា

 1. សេវាទូរគមនាគមន៍ (“សេវា”) ដែលផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ក្រោមម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម “Smart” ដោយ Smart ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ និងមានសុពលភាពក្នុងការផ្តល់សេវាខាងលើនេះ ចេញដោយក្រសួងប្រៃសនីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៃកម្ពុជា (“MPTC”)។

ដែនគ្របដណ្តប់

 1. Smart និងដៃគូ រ៉ូមមីង (roaming) របស់ខ្លួន អាចកែប្រែបណ្តាញ ឬតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃដែនគ្របដណ្តប់សេវា (“បណ្តាញ ឬតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃដែនគ្របដណ្តប់សេវា”) ដោយគ្មានការជូនដំណឹង។

បណ្តាញ

 • ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនស្មាតមាន ក្រុមហ៊ុនស្មាតអាចអនុវត្តនូវវិធានការគ្រប់គ្រងសេវា ប្រសិនបើមានករណីណាមួយខាងក្រោមកើតឡើង៖
  • អនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាល បទបញ្ជា សេចក្តីណែនាំដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច តុលាការ និង អង្គភាពសាធារណៈដទៃទៀត
  • ការពារបណ្តាញ ឧបករណ៍ចុងក្រោយ សុវត្ថិភាព និង សុក្រឹត្យភាពសេវា និង/ឬ
  • បញ្ចៀសនូវការប្រើប្រាស់ហួសហេតុលើបណ្តាញដែលអាចកើតឡើង កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ហួសហេតុលើបណ្តាញ និង នៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ហួសហេតុមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន ឬ ក្នុងកាលៈទេសៈពិសេស ។ ក្នុងករណីនេះ ការចូលទៅប្រើប្រាស់ដោយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយអាចត្រូវបានកំហិត និង/ឬ រារាំងរហូតដល់បញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយ។
 • ក្រុមហ៊ុនស្មាតអាច យោងទៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ផ្អាក រារាំង ឬ កម្រិតការប្រើប្រាស់សេវាដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែល តាមរយៈអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ រាំងស្ទះដល់ការប្រើប្រាស់ជាធម្មតាដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ។ ក្រុមហ៊ុនស្មាត អាច យោងទៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន បញ្ចប់ការប្រើប្រាស់លើបណ្តាញស្មាតចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានរកឃើញ និង មានកំហុសដែលមានលក្ខណៈគម្រាមជាប្រព័ន្ធទៅដល់ ឬ រាំងស្ទះដល់ ការប្រើប្រាស់ជាធម្មតានៃសេវាដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណីបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់លើបណ្តាញស្មាត កិច្ចសន្យាដែលមានលក្ខណៈបុគ្គល (មានថិរវេលាកំណត់ ឬ គ្មានកំណត់ ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង់ប្រាក់មុន) រវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងក្រុមហ៊ុនស្មាតនឹងត្រូវបាននិរាករណ៍។ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលមានលក្ខណៈបុគ្គល (មានថិរវេលាកំណត់ ឬ គ្មានកំណត់ ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង់ប្រាក់មុន) យោងទៅតាមប្រការខាងលើត្រូវចូលជាធរមាននៅកាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹងដោយក្រុមហ៊ុនស្មាត តាមរយៈមធ្យោបាយ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ 14.3 ខាងលើ។ ការជូនដំណឹងពីការរារាំង ផ្អាក កម្រិត បញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ និង/ឬ បញ្ចប់កិច្ចសន្យា/សេវា ត្រូវធ្វើឡើងអនុលោមទៅតាមវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តខាងលើ ដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់មូលហេតុណាមួយឡើយ។

ស៊ីមកាត

SIM Card LifeCycle
 • Smart អាចផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវលេខទូរស័ព្ទមួយ (“លេខទូរស័ព្ទ”) និងកាតដែលមានភ្ជាប់បន្ទះសម្រាប់សម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ (subscriber identity module) (“ស៊ីមកាត”) និង/ឬ បណ្តាញទូរគមនាគមន៍។ 
 • មានតែស៊ីមកាតដែលចេញដោយ Smart ដែលតម្រូវឲ្យភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬឧបករណ៍របស់ Smart ទៅបណ្តាញ Smart ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចដាក់ឱ្យដំណើរការលើបណ្តាញរបស់ Smart បាន។
 • លេខទូរស័ព្ទ និងស៊ីមកាតទាំងអស់ដែលផ្តល់ជូនដោយ Smart ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្តាច់មុខរបស់ Smart។ អ្នកប្រើប្រាស់មិនទទួលបានសិទ្ធិណាមួយលើលេខទូរស័ព្ទ ឬវត្ថុសម្គាល់ដែលបានប្រគល់ជូនដោយ Smart ឡើយ។
 • ក្រុមហ៊ុន Smart រក្សារសិទ្ធិក្នុងការដកហូតលេខទូរស័ព្ទ និងសុីមកាត ហើយបិទគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនបានបញ្ចូលលុយក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃផុតសុពលភាពនៃការបញ្ចូលលុយចុងក្រោយ។ ក្រោយពេលផុតសុពលភាពនៃការបញ្ចូលលុយចុងក្រោយនេះ៖

  • ក្រុមហ៊ុននឹងបិទការតេចេញបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល 60 ថ្ងៃ
  • បើនៅតែមិនមានការបញ្ចូលលុយក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃនេះទេ នោះលេខទូរស័ព្ទនឹងត្រូវបិទ ការតេចេញ និងការតេចូលរយៈពេល 30 ថ្ងៃ
  • បើនៅតែមិនមានការបញ្ចូលលុយក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃនេះទេ នោះលេខទូរស័ព្ទនឹងត្រូវដកហូត ហើយធ្វើការដាក់លក់ឡើងវិញ។

ឧបករណ៍

 1. Smart នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើទូរស័ព្ទចល័តដែលមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងបណ្តាញ Smart ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាឡើយ។

ការបាត់បង់

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវជូនដំណឹងដល់ Smart ដោយមិនបង្អង់យូរ ប្រសិនបើស៊ីមកាតបានបាត់ ត្រូវបានលួច ខូចខាត ឬត្រូវបានបំផ្លាញ។ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងប្តូរស៊ីមកាតថ្មី និងរ៉ាប់រងរាល់ចំណាយដែលមានសម្រាប់ការប្តូរស៊ីមកាតថ្មីនេះ។
 2. ក្នុងករណីបាត់ស៊ីមកាត ឬត្រូវចោរលួចដោយមូលហេតុណាមួយ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើការប្រើប្រាស់សេវាដែលមានជាប់នឹងលេខទូរស័ព្ទ និងស៊ីមកាតរបស់ខ្លួន រហូតដល់ពេលអ្នកប្រើប្រាស់ជូនដំណឹងដល់ Smart អំពីការបាត់ ឬការលួចនោះ។

ការកម្រិតលើទំនួលខុសត្រូវ

 1. Smart នឹងមិនទទួលទំនួលខុសត្រូវលើការខូចខាត ឬការបាត់បង់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬ តតិយភាគីណាមួយជាលទ្ធផលនៃការផ្តល់សេវាឡើយ (ជាពិសេស តែមិនកម្រិតត្រឹមតែការហៅចេញជាសំលេង ការបញ្ជូនទិន្នន័យ និងការផ្ញើសារ)។ ការមិនទទួលខុសត្រូវនេះ រាប់បញ្ចូលទាំងការរអាក់រអួល ឬការដាច់សេវា ឬជាលទ្ធផលនៃការកែប្រែណាមួយលើបណ្តាញ ឬតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃដែនគ្របដណ្តប់សេវា។
 2. Smart នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតណាមួយដែលកើតចេញពីការលាតត្រដាងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឱ្យតតិយភាគីដែលជាដៃគូរបស់ Smart ឡើយ។ ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់ អ្នកប្រើប្រាស់សូមលះបង់សិទ្ធិក្នុងការទាមទារសំណងសម្រាប់ការខូចខាតនេះ។
 3. Smart នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរារាំង (ជា បណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍) ការផ្តល់សេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងនេះ។

ថ្លៃសេវា

 1. ថ្លៃសេវាដែលត្រូវយកពីអ្នកប្រើប្រាស់នឹងស្របតាមសេវាដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ការគណនាថ្លៃសេវា ត្រូវធ្វើឡើងចំពោះ៖
  1. សេវាជាសំលេង៖ ការហៅចេញទាំងក្នុងស្រុក និងឆ្លងប្រទេស នឹងត្រូវបានគណនាដោយបង្គត់ទៅរកចំនួននាទីដែលកៀកបំផុត លើកលែងតែមានការចែងផ្សេងពីនេះ។ រយៈពេល ត្រូវគិតចាប់ពីពេលដែលការហៅចេញត្រូវបានចាប់ធ្វើឡើង (ឧទាហរណ៍ ដោយការចុច “បញ្ជូន”) ឬ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលការហៅចូល រយៈពេលត្រូវគិតចាប់ពីពេលដែលសំណើហៅចេញនោះភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញរបស់ Smart (ដែលអាចនឹងមុនពេលដែលឧបករណ៍រោទិ៍) រហូតដល់ពេលដែលសកម្មភាពនោះត្រូវបានដាច់ (ឧទាហរណ៍ ដោយការចុច “បញ្ចប់”)។
  2. សារជាអក្សរ៖ Smart នឹងយកថ្លៃសេវាពីអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្ញើសារជាអក្សរចេញ និងចូលទាំងឡាយ។
  3. ទិន្នន័យ៖ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យត្រូវបានគណនាបង្គត់ទៅរកចំនួនគីឡូបៃត៍ដែលកៀកបំផុត លើកលែងតែមានការចែងផ្សេងពីនេះ។ ថ្លៃសេវាទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវគិតចាប់ពីពេលដែលការបញ្ជូនទិន្នន័យចាប់ផ្តើម និងត្រូវបានវាស់វែងដោយទិន្នន័យដែលបានបញ្ជូនទៅ និងទទួលដោយបណ្តាញរបស់ Smart ទាក់ទងនឹងការបញ្ជូននោះ មិនថាសំណើទិន្នន័យនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជោគជ័យ ឬអត់នោះទេ។
  4. រ៉ូមមីង (roaming)៖ រ៉ូមមីង កើតឡើងនៅពេលណាដែលឧបករណ៍មួយប្រើប្រាស់ បណ្តាញរបស់អ្នកផ្តល់សេវាមិនប្រើខ្សែផ្សេងទៀត ដើម្បីបញ្ជូន និងទទួលសំលេង សារជាអក្សរ ឬការបញ្ជូនទិន្នន័យ។ រ៉ូមមីង អាចកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬក្រៅប្រទេស ហើយថ្លៃសេវាសម្រាប់សេវា រ៉ូមមីង នេះនឹងត្រូវគិតលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងដោយអ្នកប្រើប្រាស់។
  5. កម្មវិធី និង ហ្គេម នៅក្នុង Google Play, Apple iTunes និងតាមរយៈភ្នាក់ងារលក់ជាដៃគូ។
  6. ធាតុឌីជីថល (តន្រ្តី, វីដេអូរ, រូបភាព, សៀវភៅ, ទស្សនាវដ្តី…)នៅក្នុង Google Play, Apple iTunes និងតាមរយៈភ្នាក់ងារលក់ជាដៃគូ។

ការគិតថ្លៃសេវា

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវរក្សាសមតុល្យទឹកប្រាក់វិជ្ជមានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនីបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់ខ្លួន (“គណនី”) ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវា។
 2. ដើម្បីបញ្ចូលប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់ខ្លួន អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបញ្ចូលប្រាក់ (“បញ្ចូលប្រាក់”) ក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនដោយប្រើកាតបញ្ចូលប្រាក់របស់ Smart (“កាតបញ្ចូលប្រាក់របស់ Smart”)។ ប្រាក់នេះមិនរាប់បញ្ចូលនូវពន្ធឡើយ។ ប្រាក់ដែលទូទាត់ជាមុនមានសុពលភាពសម្រាប់ចំនួនថ្ងៃដែលបានកំណត់ គិតចាប់ពីពេលវេលាក្នុងថ្ងៃដែលប្រាក់នោះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី (“រយៈពេលសកម្ម”)។ ទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់នឹងអស់ សុពលភាពនៅពេលបញ្ចប់នៃរយៈពេលសកម្ម។
 3. ប្រាក់ទូទាត់ជាមុនដែលអស់សុពលភាពនឹងអាចទទួលបានមកវិញ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល ប្រាំពីរថ្ងៃនៃការអស់សុពលភាព។ ប្រសិនបើគណនីត្រូវបានបញ្ចូលមុនពេលដែលប្រាក់ទូទាត់ជាមុនដែលមានស្រាប់នោះអស់សុពលភាព (ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់) នោះទឹកប្រាក់ដែលបញ្ចូលនឹងត្រូវបានបូកបន្ថែមជាមួយនឹងប្រាក់ទូទាត់ជាមុន ហើយរយៈពេលសកម្មសម្រាបការបញ្ចូលប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវយកមកអនុវត្តលើទឹកប្រាក់ដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នានេះ។ ប្រាក់ទូទាត់ជាមុនមិនអាចដកវិញបានឡើយ។
 4. ប្រាក់ទូទាត់ជាមុនណាមួយដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីតាមរយៈការផ្តល់ជូនពិសេស នឹងមានរយៈពេលសកម្មចំនួន ៣០ ថ្ងៃ លើកលែងតែមានការចែងផ្សេងពីនេះ ហើយមិនអាចបានមកវិញ ឬពន្យារដោយការបញ្ចូលប្រាក់ឡើយ។

ការទូទាត់

 1. អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទូទាត់ថ្លៃសេវាស្របតាម GTCs វិធាន និងតារាងតម្លៃ។ ប្រាក់នៅក្នុងសមតុល្យគណនីអាចប្រើបានសម្រាប់តែសេវារបស់ Smart ប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនអាចប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញពី Smart ឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បំពានលើលក្ខខណ្ឌទូទាត់ប្រាក់ណាមួយ នឹងមានការពិន័យ ១% លើទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់ទូទាត់ក្នុងមួយខែ។

ការប្រើប្រាស់សេវា

 1. អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវប្រើប្រាស់បណ្តាញ សេវា ស៊ីមកាត ឬកាតបញ្ចូលប្រាក់ របស់ Smart ក្នុងគោលបំណងខុសច្បាប់ អសីលធម៌ ឬឧក្រិតកម្មឡើយ។ ប្រសិនបើ Smart សម្រេចតាមឆន្ទានុសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួន ថាអ្នកប្រើប្រាស់បាន៖
  1. បំពាន GTCs ឬ ឯកសារផ្សេងទៀតណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានព្រមព្រៀង
  2. ឬ ប្រើសេវាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃប្រទេសកម្ពុជា
  3. ឬ ប្រើសេវាដើម្បីគំរាម ឬរារាំងដល់ស្ថេរភាពនៃបណ្តាញទូរគមនាគមន៍របស់ Smart និង/ឬ គុណភាពនៃបណ្តាញ
  4. ឬ ប្រើសេវាដោយមិនគោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

  Smart អាចព្យួរ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់នោះភ្លាម។

ការកែប្រែ

 1. ដោយការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរយ៉ាងតិច ៣០ ថ្ងៃជាមុន Smart អាចកែប្រែសេវា និងថ្លៃសេវាបាន។
 2. Smart អាចកែប្រែ បន្ថែម ឬដកចេញនូវផ្នែកណាមួយនៃ GTCs នៅពេលណាក៏បានដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ Smart អាចជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីការកែប្រែដោយវិធីណាមួយតាមឆន្ទានុសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួន ដែលរួមមានការបង្ហោះការកែប្រែនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ការផ្ញើជូនអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈសារជាអក្សរ ឬតាមរយៈវិធីផ្សេងទៀតដែលសមស្រប។

កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល

 1. GTCs នេះ និងពាក្យស្នើសុំ ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតដែលព្រមព្រៀងដោយ Smart និងអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសេវាតាមរយៈពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីស៊ីមរបស់ Smart បង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាង Smart និងអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយនឹងជំនួសឱ្យរាល់បទបង្ហាញ ការព្រមព្រៀង ឬការសន្យាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាំងឡាយដែលមានពីមុន។

ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ និងការដោះស្រាយវិវាទ

 1. GTCs នេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់កម្ពុជា។ ក្នុងករណីមានវិវាទកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹង GTCs នេះ Smart និងអ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធី។ ប្រសិនបើបណ្តាភាគីមិនអាចដោះស្រាយវិវាទបាន នោះភាគីណាមួយអាចបញ្ជូនវិវាទនេះទៅនិយ័តករទូរគមនាគមន៍ ឬតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ភាសា

 1. កិច្ចព្រមព្រៀង GTCs នេះជាភាសាអង់គ្លេស ហើយសំណៅភាសារអង់គ្លេសនឹងមានអធិកភាពលើរាល់ការបកប្រែទាំងឡាយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនបានមានឱកាសពិនិត្យសំណៅបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៃ GTCs ឬដោយការពិនិត្យសំណៅបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅលើគេហទំព័ររបស់ Smart។

ការទំនាក់ទំនងអំពីការផ្សព្វផ្សាយ និងការផ្តល់ជូនពិសេស

 1. Smart អាចផ្ញើសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាអេឡិចត្រូនិក ឬទូរស័ព្ទទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកគេអំពីផលិតផល និងសេវារបស់ Smart និងតតិយភាគីដែលជាដៃគូរបស់ Smart។
 2. អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ (unsubscribe) ទៅនឹងសារផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ 1204។

ស្វ័យភាពនៃបញ្ញត្តិ

 1. ប្រសិនបើប្រការណាមួយនៃ GTCs មិនអាចអនុវត្តបាន នោះប្រការដែលនៅសល់នឹងបន្តអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង Smart។

ការប្រគល់សិទ្ធិ

 1. Smart អាចផ្ទេរ ឬប្រគល់សិទ្ធិលើ GTCs នេះទាំងអស់ ឬដោយផ្នែកនៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ចេញលិខិតជូនដំណឹងទៅអ្នកប្រើប្រាស់ ឬទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនឡើយ។

ផ្សេងៗ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2021 ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata នឹងបញ្ចប់ការការផ្គត់ផ្គង់ Simple Mail Transfer Protocol (TCP port 25) ផ្ញើអ៊ីម៉ែលតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។
ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata សូមលើទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ អោយផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មផ្ញើសារ ទៅ TCP port 587 ដែលផ្តល់សុវត្ថិភាព និងការការពារខ្ពស់។
ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata នឹងប្រតិបត្តិតាមការរៀបរាប់ខាងលើដើម្បី៖

 • បន្ថយអ៊ីម៉ែល SPAM ដែលកើតចេញពី SMTP
 • កាត់បន្ថយហានិភ័យបង្កដោយមេរោគ

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ