Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

តើស៊ីមកាតរបស់អ្នកបានចុះឈ្មោះហើយឬនៅ?

 • 1

  ឆែកមើលលេខថាតើអ្នកបានចុះឈ្មោះហើយឬនៅ ចុច *567#.

 • 2

  ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះទេ ឬឈ្មោះដែលបានចុះមិនត្រឹមត្រូវ សូមអញ្ចើញមកកាន់ Smart Shop ឬ ចុះឈ្មោះឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: http://smart.com.kh/support/sim-registration/

តើការចុះឈ្មោះនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគ្រប់ប្រភេទលេខទាំងអស់ ដែលគ្មានប្រវត្តិរូបមែនទេ?

ទេ​ ការចុះឈ្មោះនេះគឺមានសុពលភាពចំពោះតែលេខប្រភេទ Siliver និងប្រភេទក្រោមនេះ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនស្គាល់ការហៅ CDR នៅលើទូរស័ព្ចរបស់ខ្ញុំ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានស៊ីមនៅនឹងដៃ។ តើខ្ញុំអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានទេ?

បាទ/ចាស អ្នកអាចចុះឈ្មោះបាន។ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវយកមកជាមួយនូវស៊ីមកាតដែលកំពុងដំណើរការ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលមកក្នុងហាងសម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះ។ អ្នកក៏នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសផងដែរ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានលិខិតដែលអាចទទួលយកបានទេ តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់អ្នកដ៏ទៃទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះបានទេ?

ទេ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់អ្នកដទៃក្នុងការចុះឈ្មោះលេខទូរស័ព្ចដែលជាកម្មសិទ្ទិរបស់អ្នកបានទេ។

ខ្ញុំគឺជាអតិថិជន Smart Postpaid តើខ្ញុំអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានទេ?

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិតជន Smart Postpaid ដែលមានលក្ខណបុគ្គល សូមធ្វើការពិនិត្យមើលប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិរូបរួចហើយ ដោយចុច *567#។
ប្រសិនបើអ្នកគ្មានប្រវត្តិរូបទេ សូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើតេស្ត CDR ធ្វើការដាក់ស្នើរនូវឯកសារត្រូវការ (ឯកសារដូចគ្នាទៅនឹងអតិថិជន Smart Prepaid ដែរ) សូមចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាស បន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកការិយាល័យ Postpaid Back Office ។

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជន Smart Postpaid សូមពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដោយចុច *567#។

ប្រសិនបើអ្នកគ្មានប្រវត្តិរូបទេ សូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើតេស្ត CDR ដោយធ្វើការដាក់ស្នើរនូវឯកសារត្រូវការ (ឯកសារដូចគ្នាទៅនឹងអតិថិជន Smart Prepaid ដែរ បន្ថែមពីលើលិខិតក្រុមហ៊ុន ឬក៏លិខិតពី PIC) សូមចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាស បន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកការិយាល័យ Postpaid Back Office ។

តើខ្ញុំអាចប្រើកាតសិស្ស ប័ណ្ណបើកបរ ឬក៏សំបុត្រកំណើតដើម្បីចុះឈ្មោះបានទេ?

សូមទោស អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់​ឯកសារដែលបានលើកឡើងខាងលើក្នុងការចុះឈ្មោះបានទេ។
លើកលែងតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាពសម្រាប់ធ្វើជាឯកសារចុះឈ្មោះ។ ប័ណ្ណភិក្ខុសង្ឃ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្តីរាជការក៏អាចទទួលយកបានដែរ ដរាបណាលិខិតទាំងនោះមានរូបថត នាមត្រកូល នាមខ្លួន និងមានអត្តលេខជាក់ឡាក់ណាមួយ។ ក្នុងករណីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភ្នាក់ងាររាជរដ្ឋាភិបាល លិខិតទាំងនោះត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឈ្មោះ និងត្រារបស់ក្រសួង។

ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ច តើខ្ញុំអាចធ្វើការចុះឈ្មោះអនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh បានយ៉ាង ដូចម្តេច?

អ្នកអាចចុះឈ្មោះបានដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬក៏ទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ព្រមទាំងយកមកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលេខទូរស័ព្ចរបស់លោកអ្នក។

តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំអនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh ជាភាសារខ្មែរបានដែរឬទេ?

មិនមានទេ យើងមានតែជាភាសារអង់គ្លេសមួយតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាត្តឲ្យប្រើដើម្បីវាយបញ្ចូលពត័មាននៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរភាសារបាន។

តើមានមូលហេតុណាខ្លះដែលបណ្តាលឲ្យការចុះឈ្មោះបរាជ័យអនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh?

នេះគឺជាមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យការចុះឈ្មោះអនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh បរាជ័យ៖

 • ឯកសារមិនស្របច្បាប់ (ឧទាហរណ៏ ឈ្មោះដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះ និងឈ្មោះនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខុសគ្នា)
 • ឯកសារគ្មានសពុលភាព​ (ឧទាហរណ៏ ប័ណ្ណបើកបរ)

ចុះប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានសារជូនដំណឹងថា “ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកបរាជ័យ“ ?

អ្នកនឹងត្រូវទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ព្រមទាំងយកមកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលេខទូរស័ព្ចរបស់លោកអ្នក។

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ចុះឈ្មោះអនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh ដោយធ្វើការចុច *567# បានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស យ៉ាងណាមិញអ្នកអាចពិនិត្យមើលវានលុះត្រាតែអ្នកទទួលបានសារជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុន Smart បញ្ជាប់ប្រាប់ថា ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលជោគជ័យហើយ។

តើត្រូវចំនាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីដឹងថា ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំដែលបានចុះឈ្មោះអនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh ទទួលបានជោគជ័យ?

ដំណើរការនេះត្រូវការរយៈពេលបីថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានដាក់ស្នើរ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើការចុះឈ្មោះដោយមិនពេញលេញ/ប្រវត្តិរូបមិនពិតប្រាកដ អនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh?

មិនបានទេ អ្នកនឹងត្រូវទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ព្រមទាំងយកមកជាមួយនូវ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលេខទូរស័ព្ចរបស់លោកអ្នក។

តើអ្នកប្រើប្រាស់កញ្ចប់សេវាកម្ម Smart Postpaid អាចចុះឈ្មោះអនឡាញតាមរយៈ simreg.smart.com.kh បានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កញ្ចប់សេវាកម្ម Smart Postpaid ហើយចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះ/ធ្វើការកែប្រែប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក សូមកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

តើអ្នកណាខ្លះអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈអនឡាញ​ simreg.smart.com.kh?

សព្វថ្ងៃនេះ simreg.smart.com.kh គឺមានតែសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គម្រោង Smart Prepaid តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គម្រោង Smart Prepaid ត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រវត្តិរូប អ្នកត្រូវទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ព្រមទាំងយកមកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលេខទូរស័ព្ចរបស់លោកអ្នក។

តើខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈអនឡាញ​ simreg.smart.com.kh បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងការណែនាំ user guide របស់យើងរួចហើយ។

តើខ្ញុំត្រូវចំនាយប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ/ធ្វើកែប្រែប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ?

ឥតគិតលុយទាំងអស់។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណាប្រសិនបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងខេត្តដែលគ្មានទីតាំង Smart Shop ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ?

អ្នកអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញបាន​ តាមរយៈ simreg.smart.com.kh

តើខ្ញុំអាចដឹងថា លេខទូរស័ព្ចរបស់ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងប្រវត្តិរូបបានយ៉ាងដូចម្តេច?

អាចអាចត្រួតពិនិត្យលើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ដោយចុច *567#។
ប្រសិនបើគ្មានប្រវត្តិរូបទេ​ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ simreg.smart.com.kh ឬក៏ទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
ប្រសិនបើមានប្រវត្តិរូប ក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬក៏មិនត្រឹមត្រូវ សូមទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

តើខ្ញុំអាចធ្វើការកែប្រែប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំនៅឯណា?

អ្នកអាចទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីធ្វើការកែប្រែប្រវត្តិរូបរបស់លោកអ្នក។
តើទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតខ្ញុំបំផុត មាននៅឯណា?
សូមស្វែងរកទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតតាមរយៈ

ខ្ញុំមិនស្គាល់ម្ចាស់ប្រវត្តិរូបនេះទេ​ ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាលេខទូរស័ព្ចរបស់ខ្ញុំ។ តើខ្ញុំអាចធ្វើកែប្រែប្រវត្តិរូបលេខទូរស័ព្ចដើម្បីបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ចខ្ញុំបានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស អ្នកនៅតែអាចធ្វើបាន។ សូមទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ណាមួយក៏បាន ព្រមទាំងនាំមកជាមួយនូវលេខទូរស័ព្ច និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក។ ការបញ្ជាក់អំពីការហៅរបស់អ្នកលោកនឹងត្រូវធ្វើឡើង។ អ្នកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសផងដែរ។

ចុះប្រសិនបើម្ចាស់លេខលើកមុន គ្មានការទាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំ? តើខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើកែប្រែប្រវត្តិរូបលេខទូរស័ព្ចរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីបញ្ចូលព័ត៍មានរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស អ្នកអាចធ្វើបាន។ សូមទៅកាន់ទីតាំង Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត​ ព្រមទាំង
នាំមកជាមួយនូវលេខទូរស័ព្ច និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកអ្នក។ ការបញ្ជាក់អំពីការហៅរបស់អ្នកលោកនឹងត្រូវធ្វើឡើង។ អ្នកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសផងដែរ។

តើត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីធ្វើកែប្រែលេខទូរស័ព្ចរបស់ខ្ញុំ?

ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងរយៈពេល បីថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើរសុំ។

តើខ្ញុំនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏ពីការចុះឈ្មោះស៊ីមកាតដែរឬទេ?

គ្មានការបន្ថែម ឬក៏អត្ថប្រយោជន៏លើការចុះឈ្មោះស៊ីមកាតទេ​ ប៉ុន្តែវាគឺជាការណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការចុះឈ្មោះ ប្រវត្តិរូបស៊ីមកាត។

តើមានដំណើរការអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ស៊ីមកាតនេះ?

ការបញ្ជាក់ (“CDR Test”) របស់ប្រវត្តិនៃការហៅរបស់អ្នកនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំង Smart Shop ។
អ្នកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាស ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃលេខទូរស័ព្ច ហើយនឹងទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាផ្សេងៗ។

តើខ្ញុំត្រូវចំណាយប៉ុន្មានក្នុងការចុះឈ្មោះតាមរយៈអនឡាញ​ simreg.smart.com.kh?

ទេ លោកអ្នកមិនត្រូវចំណាយអ្វីទាំងអស់។

តើខ្ញុំត្រូវយកអ្វីទៅជាមួយខ្លះ នៅពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់ Smart Shop ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះស៊ីមកាត?

អ្នកត្រូវយកមកជាមួយនូវឯកសារត្រូវការដែលមាននៅខាងក្រោម ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ចដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើកែប្រែប្រវត្តិរូបលោកអ្នក។

ឯកសារត្រូវការមានដូចជា៖

 • សញ្ជាតិកម្ពុជា៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬក៏លិខិតឆ្លងដែន
 • សញ្ជាតិបរទេស៖ លិខិតឆ្លងដែនតែប៉ុណ្ណោះ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភិក្ខុសង្ឃ ឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្តីរាជការ អាចប្រើប្រាស់បាន ក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានមកជាមួយនូវ៖
 1. រូបថត
 2. នាមត្រកូល
 3. នាមខ្លួន
 4. លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពិសេស​ ជាក់លាក់

ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្តីរាជការ ត្រូវមានឈ្មោះ និងត្រារបស់ក្រសួង។

តើពេលណាដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើការចុះឈ្មោះ/ធ្វើការកែប្រែលើប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់ពីខ្ញុំទិញស៊ីម​កាត?

អ្នកត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមៗ។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ