Smart Nas app

SmartNas

Take control with SmartNas!
Download the app!

Install

សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អតិថិជន

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អតិថិជន («សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព») មានគោលបំណងពន្យល់អំពីរបៀបដែល ក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី («ក្រុមហ៊ុនស្មាត» ឬ «យើង») ប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង បង្ហាញ (ជារួម សំដៅលើ «ដំណើរការ») នៅពេលអ្នកទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើង ប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬចូលទៅមើលគេហទំព័ររបស់យើង។

1. គោលការណ៍របស់យើង
រាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍ទំនុកចិត្ត («T.R.U.S.T.») ដែលធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាព គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក តាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ៉ីនធឺណិតដ៏រឹងមាំ ហើយយើងធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលមានការស្នើឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យ។

2. ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
2.1. ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលរួមមាន៖

 • ក. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អ៉ីម៉ែល និងលេខទូរសព្ទ)។
 • ខ. ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ (ដូចជា លិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ទិដ្ឋាការ រូបថត អាយុ និង ភេទ)។
 • គ. ព័ត៌មានរសើប (ដូចជា ស្ថានភាពសុខភាព និង ព័ត៌មានលម្អិតហិរញ្ញវត្ថុ)។
 • ឃ. ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផលិតផល (ដូចជា ចំណង់ចំណូលចិត្ត ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ (CUGs) មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារដែលអ្នកជ្រើសរើសបញ្ចូលក្នុងគម្រោងសេវាកម្ម និង ដែនកំណត់ឥណទានរបស់អ្នក)។
 • ង. ព័ត៌មានវិទ្យា (ដូចជា អាសយដ្ឋានអាយភី (IP addresses) ការចូលដំណើរការ (Login) ទីតាំងជីភីអេស (GPS location) រូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (CCTV footage) និងខូឃីស៍ (cookies)។ និង
 • ច. ព័ត៌មានសេវាកម្មរបស់គណនី (ដូចជា ការហៅទូរសព្ទ សមតុល្យគណនី ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានឥណទាន និងវិក្កយបត្រ)។

2.2. យើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នក៖

 • ក. ប្រើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាតដែលបានផ្តល់ជូន។
 • ខ. ធ្វើការសាកសួរអតិថិជន និងចុះឈ្មោះសម្រាប់ព័ត៌មាន ឬ សេវាកម្មផ្សេងទៀត។
 • គ. អន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រ និង ទំព័របណ្តាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត (ដូចជា សារSMS អ៉ីម៉ែល កម្រងសំណួរ និងការស្ទង់មតិ)។
 • ឃ. ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយ និង កម្មវិធីលើកទឹកចិត្ត ឬ ភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាត។ និង
 • ង. ផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង អ្នកចែកចាយ បណ្តាញលក់ និង បុត្រសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់យើង។

3. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬ ដំណើរការដោយយើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ក. ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផល សេវាកម្ម និង / ឬ ការផ្តល់ជូនដទៃទៀតរបស់យើងដែលអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍។
 • ខ. ដើម្បីជូនដំណឹងអ្នកអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិនៃផលិតផល និង / ឬសេវាកម្មរបស់យើង។
 • គ. ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្ម យុទ្ធនាការ និង / ឬ ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង។
 • ឃ. ដើម្បីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងការចូលរួមស្ទង់មតិអតិថិជន ឬព្រឹត្តិការណ៍របស់យើង។ និង
 • ង. ដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានអំពីផលិតផល និង/ ឬសេវាកម្មដែលផ្ដល់ឱ្យដោយតតិយភាគីដែលអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍។

4. ព័ត៌មានអំពីអនីតិជន
ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18ឆ្នាំ អ្នកត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ មុនពេលប្រើប្រាស់បណ្តាញ ផលិតផល និង / ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

5. ការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់ និងមិនចែកចាយវាជាមួយតតិយភាគី ឬ អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល លើកលែងតែស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • ក. ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា រួមមានក្នុងគោលបំណងការពារ និង/ឬស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម។
 • ខ. ដើម្បីអនុវត្ត និង/ឬ ការពារសិទ្ធិ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា សុវត្ថិភាព ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។
 • គ. ក្នុងករណីយើងត្រូវបានទិញ ឬ រំលាយបញ្ចូលជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ឬ
 • ឃ. ក្នុងគោលបំណងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ ដែលតម្រូវឱ្យយើងអនុវត្តតាម។

6. ការផ្ទេរទិន្នន័យឆ្លងប្រទេស
យើងមិនលក់ ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ផ្ទេរ ឬចែកចាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក លើកលែងតែ៖

 • ក. នៅក្នុងសម្ព័ន្ធ អាស្យាតា គ្រុប ក្នុងករណីចាំបាច់ និងក្នុងដែនកំណត់នៃច្បាប់ជាធរមាន។
 • ខ. មានចែងក្នុងច្បាប់ ដូចជា ជាប់ទាក់ទងនឹង ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាល បណ្ដឹងតុលាការ ឬនីតិវិធីច្បាប់ស្រដៀងគ្នា។
 • គ. ជាមួយភ្នាក់ងារ និងប្រតិបត្តិករផ្សេងទៀតនៅពេលបញ្ជូនការហៅទៅក្រៅប្រទេស។
 • ឃ. ជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវា ភ្នាក់ងារ និង អ្នកម៉ៅការដែលធ្វើការតំណាងឱ្យយើង។ និង
 • ង. ជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ភ្នាក់ងារ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកចែកចាយ។

7. ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលុះត្រាតែ វាជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់អាជីវកម្ម ពន្ធដារ ឬគោលបំណងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់មក យើងចាត់វិធានការដើម្បីលុប ឬ អនាមិកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

8. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព
យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ នៅពេលដែលចាំបាច់។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះម្តងម្កាល ដើម្បីឱ្យបានជ្រាបអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

9. ទំនាក់ទំនង
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬ បញ្ហាអំពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ឬ របៀបដំណើរការសិទ្ធិឯកជនភាព និង ព័ត៌មានរបស់យើង អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាមរយៈអ៉ីម៉ែល: [email protected]

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ។

សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ភ្ញៀវ

នៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងអាគាររបស់យើង អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់ភ្ញៀវ («សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព»)​ ដែលមានគោលបំណងពន្យល់អំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី («ក្រុមហ៊ុនស្មាត» ឬ «យើង») ប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង បង្ហាញ (ជារួម សំដៅលើ «ដំណើរការ») នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

1.   គោលការណ៍របស់យើង

រាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍ទំនុកចិត្ត («T.R.U.S.T.») ដែលធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាព គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក តាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ៉ីនធឺណិតដ៏រឹងមាំ ហើយយើងធ្វើដោយប្រុងប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលមានការស្នើឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យ។

2.   ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលរួមមាន៖

 • ក. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង (ដូចជា ឈ្មោះ​ នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន អាសយដ្ឋាន អ៉ីម៉ែល និង លេខទូរសព្ទ)។
 • ខ. ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ (ដូចជា លិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ)។
 • គ. មូលហេតុនៃការចូលទៅក្នុងអាគារ។
 • ឃ. កាលបរិច្ឋេទ និងពេលវេលា ដែលអ្នកចេញ ឬ ចូលអាគារ។
 • ង. កំណត់ត្រាសន្តិសុខ (ការណែនាំពិសេស និង ការរឹតបន្តឹងការចូល) និង​ ពេលវេលាឆូតកាតចេញចូលអាគារ។
 • ច. វីដេអូដែលត្រូវបានថតទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ដែលបានដំឡើងនៅអាគាររបស់យើង។ និង
 • ឆ. ព័ត៌មានរសើប (ដូចជា ស្ថានភាពសុខភាព) ។

3. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងប្រើប្រាស់ ឬ ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ក. ដើម្បីរក្សាទុក និង ធ្វើរបាយការណ៍កំណត់ត្រាផ្ទៃក្នុង។
 • ខ. ដើម្បីធានាសន្ដិសុខរូបរាងកាយរបស់មនុស្ស (និយោជិត ភ្ញៀវ និង អ្នកម៉ៅការ) និង សម្ភារផ្សេងទៀត រួមទាំងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានរក្សាទុកនៅអាគាររបស់យើង។
 • គ. ដើម្បីកត់ត្រា និង ត្រួតពិនិត្យការចេញចូលអាគារ និង សន្តិសុខរបស់យើង។ និង
 • ឃ. ដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា។

4.   ការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់ និង មិនចែកចាយវាជាមួយតតិយភាគី ឬ អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល លើកលែងតែស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា រួមមានក្នុងគោលបំណងការពារ និង/ឬ ស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម។
 • ខ.  ដើម្បីអនុវត្តវិធានការសន្ដិសុខផ្នែករូបរាងកាយ បច្ចេកទេស និង រដ្ឋបាល។ និង
 • គ. ក្នុងគោលបំណងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ ដែលតម្រូវឱ្យយើងអនុវត្តតាម។

5.   ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ នៅពេលដែលចាំបាច់។​ យើងណែនាំអ្នកឱ្យចូលមើលសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះម្តងម្កាល ដើម្បីឱ្យបានជ្រាបអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

6.   ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬបញ្ហាអំពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ឬ របៀបដំណើរការសិទ្ធិឯកជនភាព និង ព័ត៌មានរបស់យើង អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាមរយៈអ៉ីម៉ែល: [email protected]

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ។

សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បេក្ខជន

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បេក្ខជន («សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព») មានគោលបំណងពន្យល់អំពីរបៀបដែល ក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី («ក្រុមហ៊ុនស្មាត» ឬ «យើង») ប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ និង បង្ហាញ (ជារួម សំដៅលើ «ដំណើរការ») នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

1.   គោលការណ៍របស់យើង

រាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយគោលការណ៍ទំនុកចិត្ត («T.R.U.S.T.») ដែលធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាព គោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក តាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអ៉ីនធឺណិតដ៏រឹងមាំ ហើយយើងធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលមានការស្នើឱ្យបញ្ជូនទិន្នន័យ។

2.   ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

2.1. ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលរួមមាន៖

 • ក.  ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជា ឈ្មោះ អាយុ អាសយដ្ឋាន រូបថត លេខទូរសព្ទ និង អ៉ីម៉ែល)។
 • ខ.  ព័ត៌មាននៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិក (ដូចជា ពាក្យសុំធ្វើការ (តាមរយៈគេហទំព័រ និង​ ជាទម្រង់ក្រដាស)​ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប កំណត់ត្រាសម្ភាសន៍ វីដេអូសម្ភាសន៍ ឯកសារយោងពីអតីតនិយោជក)។
 • គ.  ព័ត៌មានរសើប (ដូចជា ការពិនិត្យសុខភាព ពិការភាព សមាជិកភាពសហជីព ប្រាក់បៀវត្ស និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ)។
 • ឃ. ព័ត៌មានសម្ងាត់ (ដូចជា ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង លេខសម្ងាត់នៃគេហទំពរ័ជ្រើសរើសបុគ្គលរបស់យើង)។ និង
 • ង.  ព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (ដូចជា លិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និង ទីកន្លែងកំណើត)។

2.2. យើងអាចប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈអ្នកផ្ទាល់ ឈ្មោះអ្នកធានា ភ្នាក់ងារស្វែងរកការងារ​ និង មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ប្រភពដែលមានលក្ខណៈជាសាធារណៈ គណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក និង ដោយការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ (cookies) ។

2.3. ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ អ្នកត្រូវបញ្ជាក់ថាអ្នកបានទទួលការយល់ព្រមពីគេជាមុន ដើម្បីឱ្យយើងអាចដំណើរការនិងទាក់ទងទៅគេបាន ប្រសិនបើចាំបាច់។

3. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬដំណើរការ ដោយពួកយើងក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  កំណត់ និងវាយតម្លៃសក្ដានុពលការងាររបស់អ្នក ឬ តួនាទីនាពេលអនាគតផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងមាន។
 • ខ.  កំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើស និង ការចូលធ្វើការងារ។
 • គ.  ធានានូវអនុលោមភាពជាមួយច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។
 • ឃ. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីប្រវត្តិរូប អនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាធរមាន។ និង
 • ង.  ការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងកម្រិតដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

4.   ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

4.1. បុគ្គល / អង្គភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលមើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  ក្រុមការងារ ឬ អ្នកដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និង ក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់យើង។
 • ខ.  តតិយភាគីក្នុងស្រុក ឬ ក្រៅប្រទេស ដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងគោលបំណងផ្នែកច្បាប់ ឬ ផ្នែកអាជីវកម្ម។​ ឬ
 • គ.  អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល​ ឬ តុលាការ​ ប្រសិនបើយើងត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើតាម ឬ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

4.2 យើងអាចផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសម្ព័ន្ធអាស្យាតា) ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាធរមាន និង ក្រុមហ៊ុនដែលមាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ។

5.   ការបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់ និងមិនចែកចាយវាជាមួយតតិយភាគី ឬ អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាល លើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីអ្នក ឬ ក៏ស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

 • ក.  ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា រួមមានក្នុងគោលបំណងការពារ ឬស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម។
 • ខ.  ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា សុវត្ថិភាព ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។
 • គ.  ក្នុងករណីយើងត្រូវបានទិញ ឬ ចងសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ឬ
 • ឃ. ក្នុងគោលបំណងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ ដែលតម្រូវឱ្យយើងអនុវត្តតាម។

6.   ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលុះត្រាតែ វាជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់អាជីវកម្ម ពន្ធដារ ឬគោលបំណងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលយកការផ្តល់ជូនការងាររបស់យើង ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលប្រមូលបានក្នុងពេលជ្រើសរើសនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកំណត់ត្រាបុគ្គលិករបស់អ្នក ដែលត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលដែលអ្នកធ្វើការជាមួយយើង និង ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ បន្ទាប់ពីអ្នកឈប់ធ្វើការជាមួយយើង។​​ ប្រសិនបើយើងមិនបានជ្រើសរើសអ្នកទេ យើងនៅតែអាចរក្សានិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានប្រមូលក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការជ្រើសរើស ដើម្បីធ្វើការពិចារណារូបអ្នកសំរាប់មុខតំណែងថ្មីផ្សេងទៀត និង ប្រសិនបើសមស្រប ដើម្បីយោងទៅកាន់ពាក្យសុំដែលអ្នកបានដាក់ពីមុនមក ក្នុងករណីដែលអ្នកបានផ្ញើប្រវត្តិរូបការងារ ឬ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតមកកាន់យើងនាពេលអនាគត ក៏ដូចជាក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យដើម្បីសម្រួលដល់ការស្វែងរក និង វិភាគ។

7.   ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ នៅពេលដែលចាំបាច់។​ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះម្តងម្កាល ដើម្បីឱ្យបានជ្រាបអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

8.   ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬបញ្ហាអំពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាពនេះ ឬ របៀបដំណើរការសិទ្ធិឯកជនភាព និង ព័ត៌មានរបស់ពួកយើង អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាមរយៈអ៉ីម៉ែល: [email protected]

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ