ស្តាប់បទចម្រៀងដែលអ្នកពេញចិត្តនៅពេលអ្នកតេចេញ ជាមួយ Smart Tunes4U ឬចែករំលែកបទចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្តជាមួយមិត្តភក្តិនៅពេលពួកគេទូរស័ព្ទមកអ្នកជាមួយ Smart Tunes4Friends ។

អ្នកអាចជ្រើសបទចុងក្រោយពីសិល្បករដែលពេញនិយមបំផុត។ ចាប់ផ្តើមពី 20 សេន/ខែ ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសចម្រៀងសម្រាប់សេវាកម្មណាមួយខាងលើ ឬទាំងពីរដោយត្រឹមតែ 20 សេនតែប៉ុណ្ណោះ!

Smart Tunes
  • ដម្បីភ្ចាប់
  • តម្លៃសេវា
  • តម្លៃបទចម្រៀង

Benefits

  • ថ្លៃសេវាកម្មត្រឹមតែ 20 សេន/ខែ
  • ជ្រើសរើសតារាចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយប្តូរបទចម្រៀងនៅពេលដែលអ្នកចង់
  • អ្នកអាចជ្រើសរើសចម្រៀងសម្រាប់សេវាកម្មណាមួយខាងលើ ឬទាំងពីរដោយត្រឹមតែ 20 សេនតែប៉ុណ្ណោះ

លក្ខខណ្ឌ

  • សេវាកម្មនឹងភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ខែ។
  • បទចម្រៀងនឹងភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ខែ។
  • បទចម្រៀងដែលបានទិញនឹងភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ Smart Tunes4U ឬ Tunes4Friends។
Image for SmartNas

SmartNas

Control and manage your balance, subscribe to services, top up and get more done anytime, anywhere.

Get SmartNas

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: