វាងាយស្រួលហើយលឿនក្នុងការបញ្ចូលលុយ ហើយអ្នកថែមទាំងអាចបញ្ចូលលុយអោយមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារទៀតផង។

ការបញ្ចូលលុយទទួលបានជោគជ័យ សូមបញ្ចូលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រអប់អោយបានត្រឹមត្រូវ

បញ្ចូលលុយតាម

កាត Smart

អ្នកអាចប្តូរលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ចូលលុយសម្រាប់មិត្តនិងក្រុមគ្រួសារបាន

បញ្ចូលលុយតាម

SmartLuy

អ្នកអាចប្តូរលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ចូលលុយសម្រាប់មិត្តនិងក្រុមគ្រួសារបាន

បញ្ចូលលុយតាម

កាតធានាគារ

អ្នកអាចប្តូរលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ចូលលុយសម្រាប់មិត្តនិងក្រុមគ្រួសារបាន

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: