អត្រាតម្លៃធម្មតាចាប់ផ្តើមគិតនៅពេលដែលលុយគណនីបន្ថែម និងលុយគម្រោងប្រើអស់។

អត្រាតម្លៃអុិនធឺណិត

ឥតគិតលុយលើសេវា 4G LTE
អត្រាតម្លៃទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត = 2.5 សេន/MB

សារ

សារក្នុងប្រព័ន្ទ 3 សេន/សារ
សារក្រៅប្រព័ន្ទ 5 សេន/សារ
សារទៅក្រៅប្រទេស 10 សេន/សារ

តេ

តេក្នុងប្រព័ន្ធ
5 សេន/នាទី (12 AM – 4:59 PM)
7 សេន/នាទី (5 PM – 11:59 PM)

តេក្រៅប្រព័ន្ធ
8 សេន/នាទី

តេទៅក្រៅប្រទេស
ចាប់ពី 3 សេន/នាទី
ឆែកមើលអត្រាតម្លៃតេទៅកាន់ពិភពលោក

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: