ទទួលបានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីបំផុត ដែលអ្នកចង់ដឹង មិនថា​ពេលណា ឬ​អ្នកនៅទីណានោះទេ!​

ទាំងអស់នេះត្រឹមតែ 3 សេន/ថ្ងៃ សម្រាប់ការភ្ជាប់សេវានេះ។ ហើយ 1 សេន/នាទី សម្រាប់តម្លៃតេ ហើយនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យ អ្នកអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិ និងគ្រួសាររបស់អ្នកបាន!

NewsBox
  • ដើម្បីភ្ជាប់
  • តំលៃ

Benefits

  • ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ នៅពេលអ្នកចង់ដឹង
  • ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ
  • ចែករំលែកព័ត៌មានធំ ជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារភ្លាមៗ

Terms & Conditions

  • 3 សេន/ថ្ងៃ នឹងត្រូវបានគិតចេញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ដើម ក្រោយ​ពី​ការ​ភ្ជាប់​សេវារួច
  • ទឹកប្រាក់ 1 សេន/នាទី នឹងត្រូវគិតចេញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ដើម នៅពេលអ្នកហៅទូរស័ព្ទ​ទៅ​ Smart NewsBox
  • ទឹកប្រាក់ 5 សេន នឹងត្រូវគិតចេញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ដើម នៅពេលអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានណាមួយ ទៅកាន់អតិថិជន Smart ផ្សេងៗទៀត
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: