បញ្ចូលលុយតាមរយៈកាតកោស, អនឡាញ , ម៉ាស៊ីន ATM, ម៉ាស៊ីន PayGo និង​ SmartLuy ។ ជាមួយនឹង Smart អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកតាមវិធីជាច្រើន។

កាតស្មាត

 • 1

  ទិញកាតស្មាតពីទីតាំង Smart Shops និងដៃគូរទូទាំងប្រទេស

 • 2

  កោសផ្នែកខាងក្រោយកាត ដើម្បីបង្ហាញលេខកូដ

 • 3

  ចុចលេខ *888*[លេខកូដ 13 ខ្ទង់របស់កាត]#

 • 4

  ចុចបញ្ជូនដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់

 • 5

  ចុចលេខ *888*11* [លេខទូរស័ព្ទដៃ]*[លេខកូដ 13 ខ្ទង់របស់កាត]#

  អត្រា សុពុលភាព
  1 ដុល្លារ 8 ថ្ងៃ
  5000 រៀល (1.25 ដុល្លារ) 8 ថ្ងៃ
  2 ដុល្លារ 15 ថ្ងៃ
  10000 រៀល (2.50 ដុល្លារ) 16 ថ្ងៃ
  5 ដុល្លារ 40 ថ្ងៃ
  10 ដុល្លារ 70 ថ្ងៃ
  20 ដុល្លារ 100 ថ្ងៃ
  50 ដុល្លារ 200 ថ្ងៃ

បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈអ៊ិនធឺណិត និង PayGo

ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរម៉ាស៊ីន ATM

អត្រា សុពលភាព
1 ដុល្លារ – 1.99 ដុល្លារ 8 ថ្ងៃ
2 ដុល្លារ – 2.49 ដុល្លារ 15 ថ្ងៃ
2.50 ដុល្លារ – 4 ដុល្លារ 16 ថ្ងៃ
4.01 ដុល្លារ − 5 ដុល្លារ 40 ថ្ងៃ
5.01 ដុល្លារ − 10 ដុល្លារ 70 ថ្ងៃ
10.01 ដុល្លារ − 20 ដុល្លារ 100 ថ្ងៃ
20.01 ដុល្លារ − 50 ដុល្លារ 200 ថ្ងៃ
> 50.01 ដុល្លារ 240 ថ្ងៃ

ដៃគូបញ្ចូលលុយតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

22RHB Indochina Bank Limited23Whatsbuy Co., Ltd.24Prasac Microfinance Institution Limited

ដៃគូរ
1 Wing
2 ABA Bank
3 Acleda Bank PLC
4 Vattanac Bank
5 SBC Bank/Cathay United Bank
6 Ezetop
7 ANZ royal bank (SC)
8 HATHA Kaksekar
9 True Money
10 Sathapana Bank
11 Campu Bank
12 PRASAC Microfinance Institution Ltd
13 Cambopay
14 TRANGLO
15 Sabay Digital
16 Smartluy
17 Ly Hour Pay Pro
18 Dara pay
19 Pay Go
20 Asia Cash Express
21 Jianbian Jianjie China Technology Co. Ltd.
Image for SmartLuy

SmartLuy

បញ្ចូលលុយតាមរយៈ SmartLuy។

 

FIND OUT MORE

Terms & Conditions

វដ្តស៊ីមកាត

 

សម្រាប់អតិថិជនដែលធ្លាប់បានបញ្ចូលលុយម្តងបន្ទាប់ពីដំណើរការស៊ីមថ្មី៖

 • – ប្រសិនបើអ្នកមិនបញ្ចូលលុយបន្ទាប់ពីអស់សុពលភាពនោះទេ លេខរបស់អ្នកនឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការក្នុងការតេ ផ្ញើសារ និងអ៊ិនធឺណិត រយៈពេល 60 ថ្ងៃ។
 • – បន្ទាប់ពីរយៈពេល 60 ថ្ងៃ នៃការផ្អាកដំណើរការនេះ លេខរបស់អ្នកនឹងត្រូវបិទទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត។ បន្ទាប់ពីថេរវេលានេះ លេខរបស់អ្នកនឹងត្រូវកាត់ចេញ ហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធយកលេខនេះទៅលក់បន្ត។

សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនបានបញ្ចូលលុយរយៈពេល 68 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដំណើរការស៊ីមថ្មី៖

 • – ប្រសិនបើអ្នកមិនបញ្ចូលលុយទាល់តែសោះ ក្នុងរយៈពេល 8 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដំណើរការថ្មី លេខរបស់អ្នកនឹងត្រូវផ្អាកដំណើរការក្នុងការតេ ផ្ញើសារ និងអ៊ិនធឺណិត រយៈពេល 60 ថ្ងៃ។
 • – ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនបានបញ្ចូលលុយ បន្ទាប់ពីរយៈ 60 ថ្ងៃ នៃការផ្អាកដំណើរការនេះ លេខរបស់អ្នកនឹងត្រូវកាត់ចេញ ហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធយកលេខនេះទៅលក់បន្ត។

 
* ដើម្បីការប្រការកុំអោយលេខរបស់អ្នក ត្រូវបាន បិទ ឬ កាត់ចេញ សូមប្រាកដថាអ្នកបានបញ្ចូលលុយទាន់ពេលវេលា។ អ្នកអាចឆែកមើលគណនីរបស់យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធី SmartNas។

ដោនឡូតកម្មវិធី SmartNas សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Android ឬ iOS របស់អ្នក។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: