មើលខ្សែភាពយន្ត កម្មវិធីទូរទស្សន៍ និងរឿងខ្លីៗរាប់ពាន់រឿងដោយឥតគិតលុយ រយ:ពេល 2ខែ នៅលើ Soyo!

ចូលទៅកាន់ www.soyo.sabay.com ឥឡូវនេះ ហើយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ Smart របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ។

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: