តើជុំនឹងចប់នៅពេលណា?

ជុំចប់នៅពេលដែលចំនួននៃការណែនាំត្រូវបានទាញយកអស់។ ប្រញាប់ឡើង ហើយណែនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!

តើខ្ញុំអាចផ្ញើលុយពីគណនី SmartLuy របស់ខ្ញុំឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំនឹងណែនាំ ដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបានទេ?

បាន! អ្នកអាចផ្ញើលុយឲ្យមនុស្សដែលអ្នកនឹងណែនាំបាន។ គិតលុយសេវាតាមធម្មតា។

តើខ្ញុំអាចណែនាំមនុស្សបានប៉ុន្នាននាក់?

អ្នកចង់ណែនាំមនុស្សប៉ុន្នាននាក់ក៏បាន តែអ្នកអាចទទួលបានរង្វាន់ត្រឹមតែ 102 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយជុំ ដែលស្មើនឹង 17 នាក់។ អ្នកអាចឆែកមើលស្ថានភាពរបស់មនុស្សដែលអ្នកបានណែនាំនៅក្នុង SmartLuy app។ ជំរុញឲ្យមិត្តភក្តិ និងគ្រួសាររបស់អ្នកបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទឥឡូវនេះ ឲ្យបានមុនជុំបញ្ចប់។

ចុះបើជុំនៃការណែនាំត្រូវបានបញ្ចប់?

សូមតាមដានទំព័័រ Facebook សម្រាប់ជុំថ្មី រួមទាំងការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។

តើខ្ញុំនឹងនៅតែទទួលបានរង្វាន់ទេ បើអ្នកដែលខ្ញុំណែនាំនៅជុំទីមួយបញ្ចូលលុយនៅក្នុងជុំទី 2 ឬនៅពេលដែលជុំចប់?

អត់ទេ! រង្វាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងកំឡុងពេលជុំកំពុងដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ។ មិនមានការផ្តល់រង្វាន់ជូនទេបន្ទាប់ពីជុំត្រូវបានបញ្ចប់។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: