ផលិតផល FAQs

តើខ្ញុំអាចទិញទូរស័ព្ទ និង Tablet ពី Smart បានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន! លោកអ្នកអាចរកទិញទូរស័ព្ទ​​ និង Tablet ពីគ្រប់​ Smart Shop ទូទាំងប្រទេស​។​ លោកអ្នកអាចឆែកមើលទូរស័ព្ទ​ និង Tablet ដែល​ដាក់លក់តាមរយៈ Devices page​។​ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកអ្នកនឹងអាចទិញទូរស័ព្ទតាមគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនពត៌មានបន្ថែមតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ Smart 

តើ Smart មានលក់ទូរស័ព្ទប្រភេទណាខ្លះ?

Smart Shop មានលក់ទូរស័ព្ទ​​ និង Tablet ជាច្រើនប្រភេទដូចជា៖ Samsung, Nokia, Huawei, Sony, Singtech និង Apple។​

តើទូរស័ព្ទ iPhone 6 និង iPhone 6 Plus មានលក់នៅ Smart Shop ហើយឬនៅ?

iPhone 6 និង​ iPhone 6 Plus មានលក់ហើយនៅគ្រប់ Smart Shop ​ទូទាំងប្រទេស។​ ពត៌មានបន្ថែម សូមទៅកាន់ទំព័រនេះ​ iPhone 6

តើ iPhone 6 និងiPhone 6 Plus មានតម្លៃខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ? តម្លៃខុសគ្នាតាមពណ៌ទូរស័ព្ទដែរឬទេ?

សម្រាប់តម្លៃទូរស័ព្ទ​ លោកអ្នកអាចឆែកម់លបានតាម iPhone 6 ហើយពុំមានតម្លៃខុសគ្នារវាងពណ៌ទូរស័ព្ទឡើយ។​

Back to top