ជ្រើសរើសក្នុងចំណោមជំរើស 2ដើម្បីរក្សាភាពឯកជនរបស់អ្នក ។ អ្នកអាចចំនាយត្រឹមតែ 2 សេន/ថ្ងៃ ប្រសិនបើអ្នកចង់លាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នកជារៀងរហូត រាល់ពេលដែលអ្នកតេ ឫ ចំនាយ5 សេន/ដង សំរាប់ការលាក់នៅពេលដែលអ្នកចង់។

CLIR
SOCLIR 
 • Description:
 • Subscription:
 • Fee:
 • Hide your number permanently while making calls. 
 • - Subscribe: Dial *888*33# 
  - Unsubscribe: Dial *888*33*0#
 • - Activation fee: 2 USD 
  - Subscription fee: 3 cents/day 
 • Hide your number for selected contacts only. 
 • - Subscribe: Dial *888*32# 
  - To show your number when you call, dial normally. 
  - To hide your number when you call, dial #31# phone number ex: #31#010222345 
  - Unsubscribe: Dial *888*32*0#
 • - Activation fee: 2 USD 
  - Subscription fee: 5 cents/day
 

*CLIR: Hide your number permanently on all calls. 
*SOCLIR: Choose to hide your number whenever you want.  

Benefits

 • រក្សាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកតេ ទោះបីជាពេលដែលអ្នកកំពុងរវល់
 • ជ្រើសរើសរក្សាភាពឯកជនរបស់អ្នកជារៀងរហូត ឫ​ ពេលដែលអ្នកចង់

Terms & Conditions

 • តម្លៃសំរាប់ការភ្ជាប់គឺត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីចម្បងតែប៉ុណ្ណោះ
 • សេវាកម្មនេះសំរាប់រាល់អតិថិជនបង់លុយមុន និង​អតិថិជនបង់ប្រចាំខែទាំងអស់ លើកលែងតែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតអ្នកដំណើរ
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​ SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

SmartNas

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: