ផុស status, Add friends, ឆ្លើយតប comments និង អ្វីផ្សេងៗទៀតជាច្រើន​​​ ដោយងាយជាមួយការផ្ញើសារ។

ដូចនេះ ទោះបីជាអ្នកគ្មានអ៊ិនធឺណិត អ្នកក៏នៅតែអាចរក្សាទំនាក់ទំនងបានដដែល ដោយគ្រាន់តែចំនាយត្រឹមតែ 1 សេន/SMS !

Facebook SMS
 • ដើម្បីភ្ជាប់
 • តម្លៃ

How to use

 • Subscribe to a friend: SMS sub[your friend’s name] to 32665
 • Unsubscribe from a friend : SMS unsub[your friend’s name] to 32665
 • Update your status : SMS status to 32665
 • Delete your latest status : SMS undo to 32665
 • Reply to a comment : Reply to the message
 • Send a message : SMS poke [friend’s name] to 32665
 • Add friend: SMS add [friend’s name]’to 32665
 • Search profile info: SMS info [friend’s name] to 32665
 • Get help on commands: SMS help to 32665
 • Unsubscribe: SMS stop to 32665
 • Resubscribe: SMS on to 32665

Benefits

 • អ្វីដែលអ្នកត្រូវការនោះគឺ គណនី Facebook
 • មិនគិតលុយសម្រាប់ការភ្ជាប់
 • លេងបណ្តាញសង្គមដោយមិនបាច់មានអ៊ិនធឺណិត
 • តម្លៃល្អបំផុត ត្រឹមតែ 1សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសារ​ !

Terms & Conditions

 • ដើម្បីផ្តាច់គម្រោង ផ្ញើសារ Stop​ ផ្ញើទៅកាន់លេខ 32665
 • អ្វីដែលអ្នកត្រូវការសំរាប់ធ្វើការភ្ជាប់ Smart Facebook SMS​ នោះគឺ គណនី Facebook
 • គំរោងនេះគឺសំរាប់អតិថិជនបង់លុយមុនទាំងអស់ លើកលែងតែស៊ីមកាតអ្នកដំណើរ
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី​ SmartNas. គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ការភ្ជាប់សេវាកម្មនានា ការបញ្ចូលលុយ និង​ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: