សេវាធានារ៉ាប់រងជីវិតរបស់ Smart

ទទួលបានលុយធានារ៉ាប់រងរហូតដល់ 3,000 ដុល្លារ

សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Smart គឺបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់តែអតិថិជន
Smart  ដែលមានការធានាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចអន្តរជាតិឈានមុខគេ ប៊ីម៉ា តែ
ប៉ុណ្ណោះ។

អ្វីជាសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Smart?

ជីវិតរបស់មនុស្សៗម្នាក់មិនអាចព្យាករណ៍ ឬមើលឃើញទៅថ្ងៃខាងមុខថានឹងមានរឿងអ្វីកើត ទ្បើងនោះទេ។

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Smart ពីក្រុមហ៊ុនប៊ីម៉ាដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាត​ តូចឈានមុខគេ ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាពិសេសដល់អតិថិជនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart    ។ ប៊ីម៉ា មានបំណងថែទាំ និងការពារគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដោយការផ្តល់ប្រាក់សំណង ដល់ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដែលអ្នកបានកំណត់ នូវទឹកប្រាក់រហូតដល់ 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងករណីអកុសល្យណាមួយដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិត។

អ្នកក៏អាចផ្តល់ឱកាសដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកឲ្យទទួលបានការធាដោយឥតគិតលុយផងដែរ ប្រសិនបើពួកគេក៏ជាអតិថិជនដែរ។

*ដើម្បីអាចទទួលបានការការពារដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកទទួលផលត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំ ដល់ 59 ឆ្នាំ។

អ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍?

*អតិបរមា 1.60 ដុល្លារ ថ្ងៃ ក្នុង 1ខែ។

ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះ

ដំណើរការទាមទារសំណង

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

 1. ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបានការការពារ អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំ រហូតដល់ 59 ឆ្នាំ។ ការការពារនេះ សម្រាប់តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។
 2. អតិថិជនម្នាក់អាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Smart បានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
 3. ដើម្បីអាចទទួលបានការការពារដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកទទួលផលត្រូវតែជាអតិថិជន​បង់ប្រាក់ជា​មុន របស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart មានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 59ឆ្នាំ  និងធ្លាប់បានឆ្លើយតបសារ បញ្ជាក់ពីការគ្មានជំងឺពីមុន។ អ្នកទទួលផល នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ដូចគ្នាទៅនឹងម្ចាស់ ប័ណ្ណ ប៉ុន្តែទទួលបានក្រោយម្ចាស់ប័ណ្ណ 1 ខែ។
 4. ការកាត់បុព្វលាភ និងការការពារ 100% (សម្រាប់តែម្ចាស់ប័ណ្ណ) នឹងចាប់ផ្តើមស្របគ្នានៅថ្ងៃ ទី 1 នៃខែបន្ទាប់ ក្រោយពីការចុះឈ្មោះ។ ឧ. លក្ខិណា ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី 15 មករា។ ការកាត់ទឹក ប្រាក់នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 1 កុម្ភៈ ហើយគាត់ក៏ទទួលបានការការពារ 100% សម្រាប់ខែ កុម្ភៈ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដែរ។
 5. ប្រសិនបើការកាត់ទឹកលុយមិនបានពេញលេញក្នុងមួយខែ នោះការការពារនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជាផ្នែកដូចតារាងខាងក្រោម។ ដោយផ្អែកទៅលើលុយដែលបានកាត់ជាក់ស្តែង។
    ឧទាហរណ៍
  ចំនួនលុយបង់ថ្លៃសេវា អត្រាភាគរយ ការបង់ថ្លៃសេវា អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន (ក្នុងមួយយប់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ) ថ្លៃសេវាដែលលើសនោះ នឹងត្រូវទុកបង់បន្តសម្រាប់ ខែបន្ទាប់
  0 សេន to 39 សេន 0% 8 សេន 300 ដុល្លារ 8សេន
  40 សេន to 79 សេន 25% 50 សេន 750 ដុល្លារ 10សេន
  80 សេន to 1.19 ដុល្លារ 50% 1 ដុល្លារ 1,500 ដុល្លារ 20សេន
  1.20 ដុល្លារ to 1.59 ដុល្លារ 75% 1.55 ដុល្លារ 2.250 ដុល្លារ 35 សេន
 6. ការទាមទារសំណងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី 3 ខែ ក្រោយការស្លាប់នៃអ្នកត្រូវបាន  ធានា។ ដើម្បីអាចទទួលបានសំណង អ្នកត្រូវធានាមិនត្រូវមានជំងឺពេលចុះឈ្មោះទិញ។ 
 7. ការទូទាត់សំណងនឹងចាប់ផ្តើមក្រោយទទួលបានឯកសារគ្រប់ចំនួនដែលរួមមាន៖
  a.ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រង (សារបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រង ឬ បញ្ជាក់ពីការធានា)។
  b. ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ប័ណ្ណបើកបរ ឬ លិខិតឆ្លងដែន)។ 
  c. ភស្តុតាងនៃការស្លាប់ (លិខិតបញ្ជាក់មរណភាពលិខិតចេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបញ្ជាក់ពី មូលហេតុនៃការស្លាប់ ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសត្ថកិច្ចភូមិ ឬឃុំ)
 8. សំណងនឹងមិនត្រូវបានទូទាត់ជូនឡើយក្នុងករណីដែលមូលហេតុនៃការស្លាប់នោះបណ្តាលមកពី (ដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោល)៖ 
  a. ការធ្វើអត្តឃាត
  b. សង្គ្រាម ការបះបោរ កុបកម្ម ឬ ចលនាសង្គមណាមួយ។ 
  c. ប្រព្រឹត្ត ឬ ញុះញង់ឲ្យមានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ដែលរួមមាន ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ឬ សារជាតិស្រវឹងដោយមិនមានវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យ។
  d. ការលាក់បាំងពីស្ថានភាពជំងឺដែលមានពីមុន នៅពេលចុះឈ្មោះទិញធានារ៉ាប់រង
 9. អតិថិជនអាចលុបឈ្មោះពីធានារ៉ាប់រងនេះ ដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកកាន់ ប៊ីម៉ា តាមរយៈទូរស័ព្ទ លេខ 010 242 248 ។ ការកាត់លុយនឹងត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី 48 ម៉ោង ក្រោយការលុបឈ្មោះ។ 

Terms & Conditions

 1. To subscribe and receive cover, I must be between 18 and 59 years old (both inclusive). Cover is only valid in Cambodia.
 2. If a person registers multiple SIM cards for Smart Life insurance, only a single policy is valid.
 3. In order for the beneficiary to receive free cover, s/he must be a Smart prepaid subscriber and be between 18 and 59 years old (both inclusive). Benefits for the beneficiary will commence on the same date as for the policyholder and be exactly equal to the benefits of the policyholder.
 4. Premium deductions will begin on the first day of the month following registration and cover will begin the month after. E.g. Premium deductions for a customer registered on 15th January will begin on 1st February, and cover will begin on 1st March.
 5. If the full premium amount is not collected in a single month, customers may be eligible for partial insurance cover according to the table below. Unused premium will be rolled over to the following month.
    Example
  Amount Deducted Percentage Cover Deduction Cover Credit Rolled into Following Month
  0 c to 39 c 10%* 8 c 300 USD 8 c
  40 c to 79 c 25% 50 c 750 USD 10 c
  80 c to 1.19 USD 50% 1 USD 1,500 USD 20 c
  1.20 USD to 1.59 USD 75% 1.55 USD 2,250 USD 35 c
  *10% cover will only be provided if I have previously received at least 1 month of full cover (3,000 USD). 10% cover will be provided for a maximum of 2 consecutive months.
 6. Claims must be initiated within 3 months of death of the insured. In order to be eligible for claims, the insured should be free from pre-existing medical conditions on the date of enrolment.
 7. Processing of claims will commence after the following documents are submitted:
  a. Proof of enrolment (insurance confirmation SMS or cover SMS).
  b. Identification document (National ID card, family book, driver’s license or passport).
  c. Evidence of death (death certificate, medical certificate of cause of death, or official letter from an authorized Village or Sangkat representative).
 8. Claims will not be paid if death occurs directly or indirectly from any of the following:
  a. Suicide
  b. War, insurrection, riot or civil commotion.
  c. Committing or provoking a criminal offence including, but not limited to, intake of illegal drugs, narcotics or alcohol other than as prescribed by a medical doctor.
  d. Non-disclosure of pre-existing medical condition on enrolment.
  e. The policy can be cancelled by calling the BIMA hotline 010 242 248. Premium deductions will be stopped within 48 hours.

Back to top