មើលរឿងដោយឥតគិតលុយ ឬជ្រើសរើសគម្រោង Premium។ អ្នកគ្រាន់តែភ្ចាប់គម្រោង Smart StreamOnSmart @Home អ្នកនឹងអាចអាចចូលមើលរឿងនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់គម្រោង Premium ក្នុងកម្មវិធី JaiKonTV បានដោយឥតគិតលុយ។

JaiKonTV កញ្ចប់ Premium

ប្រចាំសប្តាហ៍
ប្រចាំខែ
  • តម្លៃសេវា
  • 30 សេន/សប្តាហ៍
  • 1.25 ដុល្លារ/ខែ

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

អត្ថប្រយោជន៍

• មានរឿង និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ច្រើនរាប់ពាន់សម្រាប់អោយអ្នក ជ្រើសរើស
• មានបកប្រែជាអក្សរខ្មែរ និងនិយាយជាភាសាខ្មែរ
• ប្រើដោយឥតគិតលុយសម្រាប់អ្នកភ្ចាប់គម្រោង Smart StreamOn និង Smart @Home

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: