ជាមួយ Mobile Data Plan អតិថិជន​ដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android ទាំងអស់អាចត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ៉ិនធឺណិត​ និងការទិញទិន្នន័យអ៉ិនធឺណិតនៅក្នុង Settings ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះ អ្នកនឹងទទួលបានសារជូនដំណឹងពេលដែលទិន្នន័យអ៉ិនធឺណិតរបស់អ្នកជិតអស់។ រីករាយជាមួយផែនការទិន្នន័័យរបស់ Mobile Data Plan ដែលមានជាមួយ Smart តែប៉ុណ្ណោះ!
បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: