ធ្វើឲ្យការ​ហៅទូរសព្ទ កាន់តែសប្បាយ ដោយផ្ញើសំឡេង និងចម្រៀងជាមួយ Smart vTalkvFun!
អ្នកអាចជ្រើសរើសសំឡេងសប្បាយ ឬរំភើបបានជាច្រើនបែប។ បន្ថែមនឹងចម្រៀងចម្រុះជាច្រើន។ ហើយផ្លាស់ប្តូរសំឡេង​ ដោយចំណាយត្រឹមតែ 30 សេន សម្រាប់ 30 ថ្ងៃ!

ដើម្បីភ្ជាប់
ចុច 6363

vTalkvFun
 • ដើម្បីភ្ជាប់
 • តំលៃ
 • តំលៃប្ដូរសំឡេងដែលមានស្រាប់
 • ចុច 6363
 • 2 សេន/ថ្ងៃ
 • 30 សេន/30 ថ្ងៃ

How to Use

 • To use, dial 6363 + your friend’s number
 • To change sounds, dial 6363

Benefits

 • មានជម្រើសសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរសំឡេង និងចម្រៀង រៀងរាល់ 30 ថ្ងៃ
 • មានសំឡេង និងចម្រៀងច្រើន​សម្រាប់ជ្រើស​រើស
 • តម្លៃភ្ជាប់សេវាត្រឹមតែ 2 សេន/ថ្ងៃ
 • ចំណាយត្រឹមតែ 30 សេនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការប្តូរសំឡេង និងចម្រៀង សម្រាប់រយៈពេល 30 ថ្ងៃ

Terms & Conditions

 • តម្លៃភ្ជាប់សេវាត្រឹមតែ 2 សេន/ថ្ងៃ
 • ត្រឹមតែ 30 សេន ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ដើម្បីប្តូរចម្រៀងចាស់
 • vTalkvFun ប្រើបាន សម្រាប់តែអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទ Smart ប៉ុណ្ណោះ
 • ការគិតថ្លៃទាំងអស់ ត្រូវបានគិតចេញពីសមតុល្យដើម
 • ដើម្បីផ្តាច់ vTalkvFun សូមផ្ញើ ពាក្យ OFF ទៅលេខ 6363 ឬហៅទៅលេខ 6363 ហើយធ្វើតាមការណែនាំ
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: