ពង្រឹងស្មារតីអ្នកជាមួយ ReligionBox ដោយឥតគិតលុយចំនួន 7 ថ្ងៃ បន្ទាប់មក 2 សេន/ថ្ងៃ! អ្នកក៏អាចមានឱកាសឈ្នះ Huawei Nova 2i ជារៀងរាល់ខែ។

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពី 12.07.18 រហូតដល់ 30.11.18។ ការតេស្តាប់ ReligionBox នឹងពុំត្រូវបានគិតលុយអំឡុងពេលនេះ!

ReligionBox
 • ដើម្បីភ្ចាប់
 • តម្លៃ
 • តេស្តាប់ ReligionBox
 • ចុច 7676
 • ឥតគិតលុយ
  សម្រាប់ 7 ថ្ងៃ បន្ទាប់មក 2 សេន/ថ្ងៃ
 • ឥតគិតលុយ
  ចាប់ពី 12.07.18 រហូតដល់ 30.11.18

លក្ខខណ្ឌ

 • កម្មវិធីចាប់ផ្តើមពី 12.07.18 រហូតដល់ 30.11.18។
 • ទូរស័ព្ទ Huawei Nova 2i នឹងត្រូវបានឈ្នះជារៀងរាល់ខែចំនួន 5 ខែ សម្រាប់សមាជិកភ្ជាប់សេវាកម្ម ReligionBox។ រាល់សមាជិកថ្មី និងសមាជិកកំពុងភ្ជាប់សេវាកម្ម នឹងត្រូវបានចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់នេះ។​
 • អំឡុងពេលកម្មវិធីពិសេសនេះ សមាជិកថ្មីរបស់ ReligionBox នឹងទទួលបានការភ្ជាប់សេវាកម្មចំនួន 7 ថ្ងៃដោយឥតគិតលុយ។ បន្ទាប់មក ទឹកលុយ 2 សេន/ថ្ងៃនឹងត្រូវបានកាត់។​
 • ការតេស្តាប់ ReligionBox នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតលុយចាប់ពី 12.07.18 រហូតដល់ 30.11.18 បន្ទាប់មក 1 សេន/នាទី សម្រាប់សមាជិកថ្មី និងសមាជិកចាស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។​
Image for SmartNas

SmartNas

គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី ​SmartNas។ គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យទៅលើគណនី ភ្ជាប់សេវាកម្មនានា បញ្ចូលលុយ និង​ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។

GET SMARTNAS

Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: