ខ្ញុំស្រលាញ់ WeChat ពីព្រោះខ្ញុំអាចផ្ញើសារទៅមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗ ហើយអាចផ្ញើរូបភាព និងស្ទិកគ័រប្លែកៗជាច្រើន។ កាន់តែពិសេសនោះគឺជាមួយ Smart ប្រើ WeChat គឺឥតដែនកំណត់ឡើយ! ខ្ញុំគ្រាន់តែជ្រើសរើសកញ្ចប់ដែលខ្ញុំត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ។

WeChat Unlimitedប្រចាំថ្ងៃ
WeChat Unlimitedប្រចាំខែ
  • ដើម្បីភ្ជាប់
  • តំលៃ
ដើម្បីឆែកសុពលភាព
ដើម្បីផ្តាច់សេវា

លក្ខខណ្ឌ

  • ថ្លៃ​សេវា​នឹង​ត្រូវ​បាន​កាត់​ពី​គណនីចម្បង​របស់ខ្ញុំតែ​ប៉ុណ្ណោះ។
  • ការ​ផ្ញើសារ​ជា​សំឡេង និង​ការតេ video call នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​គិត​ចូល​ក្នុង​កញ្ចប់ឥត​ដែន​កំណត់​នេះ​ឡើយ។
  • សេវា​នេះនឹង​ត្រូវ​បានភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ឡើង​វិញ​ជា​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។
  • អតិថិជន StreamOn និង Power+ មិនអាចប្រើសេវានេះបានទេ លើកលែងតែ Power+ 1។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: