ចូលចិត្តលេង TikTok មែនអត់? ជាមួយសេវាកម្ម TikTok ម៉ាសប្បាយ  អ្នកអាចមើលវីដេអូ ឬបង្ហោះវីដអូ បានច្រើនតាមដែលអ្នកចង់ ដោយមិនចាំបាច់បារម្ភពីការអស់អ៊ិនធឺណិត។ ឥឡូវនេះ អ្នកនឹងអាចមើលវីដេអូកំប្លែង ឡូយៗ ឬបង្ហោះវីដេអូដ៏ឡូយរបស់ទៅនៅលើ TikTok បានកាន់តែច្រើន។

TikTok ម៉ាសប្បាយ
TikTok ម៉ាសប្បាយ ភ្ជាប់មួយដង
  • តម្លៃ
  • ភ្ជាប់
ដើម្បីឆែកសេវាកម្ម
ដើម្បីផ្តាច់សេវាកម្ម


អ្នកក៏អាចភ្ជាប់សេវាកម្មនេះ ឬគ្រប់គ្រងគណនី Smart របស់អ្នក ជាមួយកម្មវិធី SmartNas.

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

លក្ខខណ្ឌ

  • អតិថិជនបង់លុយមុន អាចភ្ជាប់សេវាកម្មនេះបាន។
  • អតិថិជនដែលភ្ជាប់គម្រោង Smart StreamOn និង Smart អស់បញ្ហា! មិនអាចភ្ជាប់គម្រោងនេះបានទេ ដោយសារតែកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោងទាំងនេះបានរួមបញ្ចូលសេវាកម្មនេះរួចហើយ។
  • លុយភ្ជាប់សេវាកម្មនឹងកាត់ចេញពីលុយគណនីចម្បង។
  • អ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់លេង TikTok app តាមដែលអ្នកចង់។
  • អ្នកមិនអាចភ្ជាប់សេវាកម្មនេះពីរដងក្នុងពេលតែមួយបានទេ ទោះបីអ្នកភ្ជាប់សេវាកម្មភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងមួយទៀតមិនភ្ជាប់ឡើងវិញក៏ដោយ។
  • សេវាកម្មនេះនឹងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពាក់កណ្តាលយប់ ម៉ោង 12:00 AM ប្រសិនបើអ្នកមានលុយគណនីគ្រប់គ្រាន់។
  • អ្នកអាចប្រើសេវាកម្មនេះ បាននៅពេលដែលគណនីរបស់អ្នកដំណើរការសកម្មប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: