មានគម្រោងចង់ទៅប្រទេសថៃ ឬវៀតណាមមែនទេ? ដូច្នេះអ្នកនឹងត្រូវការសេវា Daily Unlimited Data Roaming នេះពី Smart!

អ្នកគ្រាន់តែភ្ចាប់សេវា ហើយទទួលបានបាន​អុិនធឺណិតលេងឥតកំណត់ត្រឹមតែ 2 ដុល្លារ/ថ្ងៃ។ សូមឲ្យការធ្វើដំណើរ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព!

មិនទាន់ភ្ជាប់សេវា Roaming មែនទេ? ចុច*313#​

លក្ខខណ្ឌ

• ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ អាចភ្ជាប់បានសម្រាប់អតិថិជនបង់បា្រក់មុន និងបង់ប្រាក់ក្រោយ។
• តេ និងផ្ញើសារ និងគិតលុយតាមតម្លៃធម្មតា 0.125 ដុល្លារ/នាទី/សារ។ ការតេទៅប្រទេសទីបីជាមួយអត្រាគិតលុយ 1 ដុល្លារ/នាទី។
• ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ 10 មេសា រហូតដល់ថ្ងៃ 30 កញ្ញា។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: