ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានបណ្តាញសង្គម អ្នកក៏នឹងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានសេវាកម្ម SocialPack ឥតកំណត់ បានដែរ! ដោយផ្តល់នូវការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមធំៗដូចជា Facebook, WhatsApp, WeChat, LINE រហូតដល់ Viber អ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យឥតកំណត់ដើម្បីមើលវីដេអូ* បង្ហោះរូបភាព ចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់អ្នក រក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធិជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ។

ដោយចំណាយតិចបំផុតត្រឹមតែ 5 សេន/ថ្ងៃ ឬ 1 ដុល្លារ/ខែ អ្នកអាចទទួលបានការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងនេះដោយឥតកំណត់។ ដូច្នេះពេលអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅលើបណ្តាញសង្គមបានច្រើននិងយូរតាមតែចិត្តអ្នកចង់!

SocialPack Unlimited ប្រចាំថ្ងៃ
SocialPack Unlimited ប្រចាំខែ
 • ប្រើប្រាស់ឥតកំណត់
 • តម្លៃសេវាកម្ម
 • សុពលភាព
 • ភ្ជាប់សេវាកម្ម
 • Facebook
  WhatsApp
  Unlimited
  Viber
  Line
 • 5 សេន/ថ្ងៃ
 • 1 ថ្ងៃ
 • ចុច *998*91#
 • Facebook
  WhatsApp
  Unlimited
  Viber
  Line
 • 1 USD/month
 • 30 days
 • Dial *998*92#
To check status:
To unsubscribe:

លក្ខខណ្ឌ

*ការមើលវីឌីអូដែលមានប្រភពពីគេហទំព័រខាងក្រៅ (ដូចជា YouTube) នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាទិន្នន័យផ្សេងចេញពីដែលគណនីរបស់អ្នក។

 • SocialPack ឥតកំណត់ អាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែអតិថិជនបង់លុយជាមុនទាំងអស់របស់ Smart។
 • តម្លៃភ្ជាប់សេវាកម្ម នឹងត្រូវកាត់ចេញពីលុយគណនីចម្បងរបស់អ្នក​។
 • ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងនេះគឺឥតកំណត់ លើកលែងតែ ការតេជាសំលេងឬវីដេអូនៅលើ Facebook, WhatsApp, Viber និង LINE។
 • ការប្រើប្រាស់ WeChat គឺឥតកំណត់សម្រាប់រាល់មុខងារនៅលើកម្មវិធីទាំងអស់។
 • អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបាន លុះត្រាតែលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអាចធ្វើការតេចេញបាន។
 • ការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងធ្វើឡើងនៅម៉ោង 12:00 A.M. ក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃសុពលភាពរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានលុយគណនីចម្បងគ្រប់គ្រាន់។
 • អតិថិជនប្រើប្រាស់គម្រោង Smart StreamOn មិនអាចភ្ជាប់សេវាកម្ម SocialPack ឥតកំណត់បាទ ដោយសារតែគម្រោងនេះមានភ្ជាប់សេវាកម្មនេះរួចហើយ។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: