អុិនធឺណិតឆែកអស់ស្ទះ

Smart ផ្តល់សេវាអុិនធឺណិតជាកញ្ចប់ជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

សេវាអុិនធឺណិតជាកញ្ចប់ ទំហំ តម្លៃ  របៀបចូលរួម របៀបចាកចេញ ឆែកលុយនៅសល់ សុពលភាព
អុិនធឺណិតធម្មតា 500 KB 1 សេន ត្រូវបានកំណត់រួចជាស្រេច - - -

អុិនធឺណិតជាកញ្ចប់
ប្រចាំថ្ងៃ
(បន្តដោយស្វយ័ប្រវត្តិ)

100 MB 10 សេន *087*10# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png

 

*087*0#

 

*087*888# 1 ថ្ងៃ
250 MB 25 សេន *087*25# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png
1 GB 1 USD *087*100# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png
អុិនធឺណិតជាកញ្ចប់
ប្រចាំខែ
(បន្តដោយស្វយ័ប្រវត្តិ)
500 MB 1 USD *087*101# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png

*087*0#

*087*888# 30 ថ្ងៃ
2 GB 3 USD *087*300# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png
4 GB 5 USD *087*500# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png
8.5 GB 10 USD

*087*1000# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png

13 GB 15 USD *087*1500# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png
25 GB 25 USD *087*2500# http://www.smart.com.kh/images/general/phone1.png

*កញ្ចប់​ឆែកអស់ស្ទះអាចប្រើប្រាស់បាន 15 នាទីក្រោយពេលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់។

ដើម្បីរីករាយជាមួយសេវាអុិនធឺណិតខាងលើ លោកអ្នកតម្រូវអោយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអុិនធឺណិតនៅក្នុង
ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកជាមុនសិន ដោយធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម៖

ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ជំហានទី1: ចូលទៅកាន់ write message សរសេរ Phone Model រួចផ្ញើទៅ 886

             ឧទាហរណ័: Nokia N73 រួចផ្ញើទៅ 886

ជំហានទី2: អ្នកនឹងទទួលបានសារ​ SMS ត្រលប់មកវិញចំនួន 3 (WEB, GPRS, MMS)

ជំហានទី3: រក្សាទុក (save) SMSទាំង 3 SMS ដោយប្រើលេខកូដសំងាត់ 1234

ជំហានទី4: បិទ និងបើក ទូរស័ព្ទអ្នកឡើងវិញ

ក៏ ចុចទីនេះ ដើម្បីទទូល SMS ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ការភ្ជាប់ដោយមិនស្វ័យប្រវត្តិ

Connection / profile name: smart
Access point name / APN: smart
Proxy: none
Username: none
Password: none

Back to top