វេរលុយតាម SmartLuy

វេរលុយទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ទូទាំងប្រទេស បានភ្លាមៗ​តាមរយៈភ្នាក់ងាររបស់ SmartLuy, សាខា Smart ឬក៏ ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ សេវា​រហ័យ សុវត្ថិភាព និងងាយស្រួល។

ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរសព្ទដៃរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈ SmartLuy

ការទូទាត់ប្រាក់

បង់វិក្កយបត្រ និងទូទាត់​ទៅ​ឲ្យដៃគូលក់​រាយ​តាមរយៈ SmartLuy

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: