ទទួលបានបានលុយមកវិញថ្វេរដងរហូតដល់ 5% រៀងរាល់ពេលអ្នកបញ្ចូលលុយគណនី Smart តាមរយៈ SmartLuy! ឧទាហរណ៍ អ្នកបញ្ចូលលុយ 20 ដុល្លារ តាម SmartLuy អ្នកនឹងទទួលបានមកវិញ 1 ដុល្លារនៅក្នុងគណនី SmartLuy របស់អ្នក!

អ្នកអាចបញ្ចូលលុយលេខខ្លួនឯង ឬ​ មិត្តរបស់អ្នក​ តាមរយៈកម្មវិធី SmartLuy ឬ លេខកូត USSD!

តាមរយៈកម្មវិធី SmartLuy

 • 1

  បើកកម្មវិធី SmartLuy

  វាយលេខទូរសព្ទSmart ដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះហើយ

  ចុចមុខ​ងារ បន្ត​ដំណើរការ (Proceed)

  ជ្រើសរើសមុខងារ​បញ្ចូល​លុយទូរស័ព្ទ (Mobile Top Up) នៅក្នុងបញ្ជីមុខងារ​របស់ SmartLuy

 • 2

  វាយលេខសម្ងាត់ ៤ខ្ទង់ របស់អ្នក

  បញ្ចូលលេខទូរសព្ទដៃអ្នកទទួល

 • 3

  បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ជាដុល្លារ ហើយចុច បន្ត​ដំណើរការ (Proceed)

 • 4

  នៅពេលអ្នកបានទទួលសារបញ្ជាក់ នោះមានន័យថាអ្នកបានបញ្ចូលលុយទូរសព្ទរួចរាល់ហើយ!

តាមរយៈកម្មវិធី SmartLuy

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: