តម្លៃសេវាប្រតិបត្តិការ ច្រើនបំផុត
(ដុល្លារ)
ថ្លៃសេវា
(ដុល្លារ)
ច្រើនបំផុត
(រៀល)
ថ្លៃសេវា
(រៀល)
ឆែកលុយ ឥតគិតលុយ ឥតគិតលុយ
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ 1,000 ដុល្លារ ឥតគិតលុយ
គិតលុយនៅហាងទំនិញ 1,000 ដុល្លារ ឥតគិតលុយ 50 រៀល - 4,000,000 រៀល ឥតគិតលុយ
ផ្ញើលុយទៅគណនី SmartLuy 1,000 ដុល្លារ ឥតគិតលុយ 4,000,000 រៀល ឥតគិតលុយ
ផ្ញើលុយហើយដកតាមភ្នាក់ងារ 0 – 25 ដុល្លារ 0.38 ដុល្លារ 0 - 100,000 រៀល 1,500 រៀល
25.01 ដុល្លារ – 50 ដុល្លារ 0.75 ដុល្លារ 100,001 រៀល - 200,000 រៀល 3,000 រៀល
50.01 ដុល្លារ - 100 ដុល្លារ 1.00 ដុល្លារ 200,001 រៀល - 400,000 រៀល 4,000 រៀល
100.01 ដុល្លារ - 500 ដុល្លារ 1.50 ដុល្លារ 400,001 រៀល - 2,000,000 រៀល 6,000 រៀល
500.01 ដុល្លារ - 1000 ដុល្លារ 2.50 ដុល្លារ 2,000,001 រៀល - 4,000,000 រៀល 10,000 រៀល
វេរលុយតាមភ្នាក់ងារ SmartLuy 0 – 25 ដុល្លារ 0.38 ដុល្លារ 0 - 100,000 រៀល 1,500 រៀល
25.01 ដុល្លារ – 50 ដុល្លារ 0.75 រៀល 100,001 រៀល - 200,000 រៀល 3,000 រៀល
50.01 ដុល្លារ - 100 ដុល្លារ 1.00 ដុល្លារ 200,001 រៀល - 400,000 រៀល 4,000 រៀល
100.01 ដុល្លារ - 500 ដុល្លារ 1.50 ដុល្លារ 400,001 រៀល - 2,000,000 រៀល 6,000 រៀល
500.01 ដុល្លារ - 1000 ដុល្លារ 2.50 ដុល្លារ 2,000,001 រៀល - 4,000,000 រៀល 10,000 រៀល
បង់វិក្កយបត្រទូទៅ (MPWT, PPWSA, ABA) 0.01 ដុល្លារ - 25.00 ដុល្លារ 0.25 ដុល្លារ 50 រៀល - 100,000 រៀល 1,000 រៀល
25.01 ដុល្លារ - 300.49 ដុល្លារ 0.50 ដុល្លារ 100,050 រៀល - 1,201,900 រៀល 2,000 រៀល
300.50 ដុល្លារ - 1,000 ដុល្លារ 1.00 ដុល្លារ 1,202,000 រៀល - 4,000,000 រៀល 4,000 រៀល
បង់វិក្កយបត្រ (GLF, WB Finance, AIA, BIMA, DIGI,
Ezecom, OneTV,Sabay Coins,Telecom Cambodia,
Smart postpaid bill, Smart Bulk SMS, Online)
ឥតគិតលុយ

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: