អត្រាតម្លៃសេវាប្រតិបត្តិការគណនី SmartLuy អតិបរមា (ដុល្លារ) តម្លៃសេវា (ដុល្លារ) អតិបរមា (រៀល) តម្លៃសេវា (រៀល)
ឆែកលុយគណនី -- ឥតគិតលុយ -- ឥតគិតលុយ
បញ្ចុលលុយគណនីទូរស័ព្ទ (Smart) 50 ដុល្លារ ឥតគិតលុយ -- --
បញ្ចុលលុយគណនីទូរស័ព្ទ (ប្រព័ន្ទផ្សេង) 50 ដុល្លារ ឥតគិតលុយ -- --
វេរលុយ (ពីគណនី ទៅ គណនី) 1,000 ដុល្លារ ឥតគិតលុយ 4,000,000 រៀល ឥតគិតលុយ
វេរលុយ 0.01 ដុល្លារ - 25 ដុល្លារ 0.38 ដុល្លារ 50 រៀល - 100,000 រៀល 1,500 រៀល
25.01 ដុល្លារ - 100 ដុល្លារ 0.63 ដុល្លារ 100,000.01 រៀល - 400,000 រៀល 2,500 រៀល
100.01 ដុល្លារ - 300 ដុល្លារ 0.88 ដុល្លារ 400,000 .01 រៀល - 1,200,000 KHR 3,500 KHR
300.01 ដុល្លារ - 500 ដុល្លារ 1.38 ដុល្លារ 1,200,000.01 រៀល - 2,000,000 រៀល 5,500 រៀល
500.01 ដុល្លារ - 1,000 ដុល្លារ 1.63 ដុល្លារ 2,000,000.01 រៀល - 4,000,000 រៀល 6,500 រៀល
បង់ថ្លៃសេវា (ទូទៅ) 1,000 ដុល្លារ ឥតគិតលុយ 4,000,000 រៀល ឥតគិតលុយ
បង់ថ្លៃសេវា (ឥតគិតលុយ) -- -- -- --
បង់ថ្លៃសេវា (ផ្សេងទៀត) -- -- -- --
Online card 50 ដុល្លារ 0.25 ដុល្លារ 200,000 រៀល 1,000 រៀល
YCP MFI 500 ដុល្លារ 0.50 ដុល្លារ 2,000,000 រៀល 2,000 រៀល
Footprints 1,000 ដុល្លារ 1.00 ដុល្លារ 4,000,000 រៀល 4,000 រៀល
BTB Online Shop, Cambodia RC Shop, DIGI, Dragon Lotto (at Agent Shops Only), DSP Online Shop, Ecamshopping, Ezecom, FanNow, Forte Insurance, GL Finance, Khmer24, Komnit Store, MasterCare Cambodia, Mony International School, Nara Online Shop, North American School, One TV, Online, Sabay Coins, SC Fashion, Seng Vann Chhun Rice Store, Smart Post-Paid Bill, Sokheng Online Shop, Taing Taing Purchase Agent, Telecom Cambodia, The Fashion

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: