គ្រាន់តែប្តូរស៊ីមទៅ ជាស៊ីម 4Gឥឡូវនេះ អ្នកនឹងទទួលបានលុយបន្ថែម 300ដុល្លារ ដោយឥតគិតលុយ!

ហើយអ្នកក៏អាចរក្សាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ មកកាន់ Smart Shop ដែលនៅជិតអ្នក ឬភ្នាក់ងារចែកចាយណាមួយ ដើម្បីរីករាយជាមួយអុិនធឺណិតលឿនជាងគេបំផុត ពីSmart។

លក្ខខណ្ឌ

អ្នកនឹងទទួលបានលុយបន្ថែម100ដុល្លារជារៀងរាល់ខែសម្រាប់រយ:ពេល 3ខែ។ ដូច្នេះលុយបន្ថែមសរុបដែលអ្នកនឹងទទួលបានគឺមានចំនួន 300ដុល្លារសម្រាប់រយ:ពេល 3ខែ។

  • លុយបន្ថែមនេះ គឺអាចប្រើបានសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស និងគណនីដែលមានសុពលភាព នៅលើទូរស័ព្ទ4G ដោយប្រើស៊ីម 3G ។
  • អតិថិជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​​​ លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណព្រះសង្ឃជាមួយនឹងស៊ីមកាត 3G ដែលមានសុពលភាព ទៅកាន់ភ្នាក់ងារណាមួយ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិរូប មុននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស៊ីម។
  • ក្នុងករណីដែលស៊ីមកាត3Gរបស់អ្នកមិនមានសុពលភាពកំឡុងពេលប្តូរស៊ីមកាតទៅស៊ីមកាត4G អ្នកនូវតែអាចប្ដូរយកស៊ីមកាត4Gបានដោយឥតគិតលុយ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនទទួលបានលុយបន្ថែម 100ដុល្លារ/ខែ សម្រាប់រយៈពេល 3ខែនេះទេ។
  • លុយបន្ថែម 100 ដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ខែសម្រាប់រយ:ពេល 3 ខែជាប់ៗគ្នា (90 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃប្តូរស៊ីមកាត) ដែលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌថាស៊ីមកាតនេះនឹងនៅតែមានសុពលភាព ពោលគឺ 100 ដុល្លាសម្រាប់មួយខែដោយមានសុពលភាព រយ:ពេល30ថ្ងៃ ហើយលុយបន្ថែមនេះមិនអាចបូកបញ្ចូលទៅកាន់ខែថ្មីបានទេ។ ឧទាហរណ៏:
    ថ្ងៃទី១ បន្ទាប់ពីប្តូរស៊ីម ថ្ងៃទី៣១ បន្ទាប់ពីប្តូរស៊ីម ថ្ងៃទី៦១ បន្ទាប់ពីប្តូរស៊ីម
    100 ដុល្លារ 100 ដុល្លារ 100 ដុល្លារ
  • ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះនឹងនៅតែអាចអនុវត្តបានទោះបីជាអ្នកប្តូរគំរោងណាមួយក៏ដោយ។

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: