ទទួលបានលុយបន្ថែម 40 ដុល្លារដោយឥតគិតលុយ រាល់ពេលដែលអ្នកចំណាយអស់ 20 សេនក្នុងគណនីចម្បងរបស់អ្នក លើការតេ ផ្ញើសារ និងអុិនធឺណិត។

ឥតគិតលុយថ្លៃសេវា – ហើយអ្នកអាចទទួលបានលុយបន្ថែមកាន់តែច្រើន គ្រប់ពេលវេលាតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

Smart ថែមអស់ស្ទះ!
  • ភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះ
  • ថ្លៃសេវា
ឆែកលុយគណនីចម្បង
ឆែកលុយបន្ថែម Smart ថែមអស់ស្ទះ!
ឆែកមើលសំនួរចំលើយ

អ្នកក៏អាចភ្ជាប់គម្រោងនេះ និង គ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ SmartNas app

ដោនឡូតដោយឥតគិតលុយ

អត្ថប្រយោជន៍

  • ទទួលបានលុយបន្ថែម 40 ដុល្លាររាល់ពេលដែលអ្នកចំណាយអស់ 20 សេនលើការតេ ផ្ញើសារ និងអុិនធឺណិត
  • ឥតគិតលុយថ្លៃសេវា
  • លុយបន្ថែមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើអុិនធឺណិត ផ្ញើសារ និងតេក្នុងប្រព័ន្ធ

លក្ខខណ្ឌ

  • លុយបន្ថែម 40 ដុល្លារ នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ នៅពេលដែលការចំណាយសរុបរបស់អ្នកអស់ 20 សេនលើការតេ ផ្ញើសារ និងអុិនធឺណិត។
  • លុយបន្ថែមមានសុពលភាពត្រឹមម៉ោង 11:59PM នៅថ្ងៃចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ លុយបន្ថែមដែលមិនបានប្រើប្រាស់នឹងត្រូវលុបចោល។
  • ដើម្បីផ្តាច់គម្រោង Smart ថែមអស់ស្ទះ! អ្នកត្រូវប្តូរទៅគម្រោងរបស់ Smart ផ្សេងទៀត។ ការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងមួយចំនួននឹងអាចអស់លុយ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌអោយបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។
Top up Top up

ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតទៅប្រអប់សំបុត្រអុីម៉ែលរបស់អ្នកដោយដាក់ស្នើអាសយដ្ឋានអុីម៉ែលរបស់អ្នក: