អស់លុយ​អុ៊ិនធឺណិតមែនទេ? លែងជា​បញ្ហាជាមួយ Smart អស់បញ្ហា! អ្នកអាចមើលវីដេអូដែលអ្នកចូលចិត្តនៅលើ YouTube និងចែករំលែករឿងរបស់អ្នកយ៉ាងច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បាននៅលើ Facebook។ ​ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកក៏នឹងទទួលបានទិន្នន័យ​អ៊ុិនធឺណិតចំនួន 3GB បន្ថែមសំរាប់មួយសប្តាហ៍ ព្រមទាំង 500 នាទីសម្រាប់ការតេក្នុងប្រព័ន្ធនិង 500 សារក្នុងប្រព័ន្ធរៀងរាល់ថ្ងៃ។

 ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះត្រឹមតែ 5,000 រៀល / សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ!

Smart អស់បញ្ហា!
  • ប្រើម៉ាសប្បាយ
  • អ៊ិនធឺណិតបន្ថែម
  • ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ
  • តេក្នុងប្រព័ន្ធ
  • ភ្ជាប់គម្រោងលក្ខខណ្ឌ

អស់លុយ​អុ៊ិនធឺណិតមែនទេ? លែងជា​បញ្ហាជាមួយ Smart អស់បញ្ហា! អ្នកអាចមើលវីដេអូដែលអ្នកចូលចិត្តនៅលើ YouTube និងចែករំលែករឿងរបស់អ្នកយ៉ាងច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បាននៅលើ Facebook។ ​ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកក៏នឹងទទួលបានទិន្នន័យ​អុ៊ិនធឺណិតចំនួន 3GB បន្ថែមសំរាប់មួយសប្តាហ៍ ព្រមទាំង 500 នាទីសម្រាប់ការតេក្នុងប្រព័ន្ធនិង 500 សារក្នុងប្រព័ន្ធរៀងរាល់ថ្ងៃ។​

​ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះត្រឹមតែ 5,000 រៀល / សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ!

បញ្ចូលលុយតាម:

បញ្ចូលលុយ បញ្ចូលលុយ

Sign up to our email newsletter to receive our latest news and offers: